Prace dyplomowe

Wymogi formalne

Prace dyplomowe (inżynierskie oraz magisterskie) lub podanie o przedłużenie terminu złożenia w/w pracy, należy złożyć w dziekanacie oraz u promotora najpóźniej do:

 • 31 stycznia bieżącego roku na studiach kończących się w semestrze zimowym,
 • 15 czerwca na studiach kończących się w semestrze letnim.*
Formę papierową pracy dyplomowej dyplomant składa u opiekuna oraz w Dziekanacie, w terminie nie później niż 3 dni od daty wgrania do systemu informatycznego. Datą złożenia pracy dyplomowej jest data umieszczenia przez studenta pracy dyplomowej w E-dziekanacie.

Pisemną pracę dyplomową umieszczoną w systemie informatycznym promotor (opiekun) jest zobowiązany w terminie 14 dni od daty jej złożenia sprawdzić programem antyplagiatowym –Jednolitym Systemem Antyplagiatowym (JSA).

Nie złożenie pracy dyplomowej lub podania o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy studentów.**

Egzamin dyplomowy powinien się odbyć nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia pracy dyplomowej z zachowaniem wymagań zawartych w artykule 34 regulaminu studiów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 * Artykuł 33 pkt 1 regulaminu studiów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

** Artykuł 42 pkt 3 regulaminu studiów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 Przed wyznaczeniem terminu obrony należy dostarczyć do dziekanatu:

1.    Wniosek o przyjęcie pracy dyplomowej podpisany przez promotora.

2.    Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego i wyznaczenie jego terminu.

3.    Pracę dyplomową w wersji drukowanej obustronnie, zbindowanej, w miękkiej oprawie (wzór okładki pracy oraz oświadczenie poniżej).

4.    Płytę CD-ROM z pracą dyplomową (wzór okładki płyty poniżej).

Praca dyplomowa w wersji elektronicznej powinna spełniać następujące wymagania:

 • a.    musi być tożsama z wersją papierową (zabrania się np. umieszczania znaków wodnych),
 • b.    musi być zapisana w jednym pliku w formie PDF pozbawionym zabezpieczeń i umożliwiającym wyszukiwanie tekstu w całej treści pracy,
 • c.    rozmiar pliku nie może przekraczać 15 MB
 • d.    zawierać słowa kluczowe
Przed złożeniem pracy w dziekanacie należy umieścić plik w e-dziekanacie oraz uzupełnić tam słowa kluczowe.

 5.    Potwierdzenie dokonania wpłaty za dyplom 60,- PLN dokonanej na indywidualny nr konta studenta (widoczny w e-dziekanacie).

 

Studenci, którzy chcą otrzymać odpis dyplomu oraz suplementu w języku obcym muszą dodatkowo dostarczyć:

1.    Podanie do Pani Prodziekan.

2.    Potwierdzenie dokonania wpłaty:

 • za odpis dyplomu w języku obcym 20,- PLN
 • za odpis suplementu8 w języku obcym 20,- PLN

 

Wymagany układ pracy dyplomowej:
 •  Strona tytułowa.
 • Uwaga! Na stronie tytułowej pole „data dopuszczenia pracy do egzaminu” powinno pozostać puste.
 • Oświadczenie studenta dotyczące przestrzegania praw autorskich umieszcza się za stroną tytułową pracy dyplomowej.
 • Streszczenie pracy i słowa kluczowe (w liczbie nie większej niż pięć) w języku polskim. Należy umieścić w pracy dyplomowej, na płycie CD oraz w e-Dziekanacie.
 • Spis treści.
 • Wstęp i cel pracy (w którym należy umieścić wprowadzenie do tematu pracy; cel pracy powinien być jasno sformułowany, zawierać przesłanki uzasadniające wybór tematyki badawczej).
 • Część literaturowa (przegląd literatury związanej z tematem pracy).
 • Część doświadczalna (np. charakterystyka wykorzystanych odczynników lub surowców, zastosowanych metod badawczych, aparatury analitycznej, itp.).
 • Wyniki i dyskusja (opis uzyskanych wyników badań; odniesienie wyników badań do przeglądu literatury dotyczącej analizowanego problemu badawczego ).
 • Wnioski (podsumowanie) (zamieszczone w punktach zwięzłe podsumowanie wyników uzyskanych w ramach przeprowadzonych badań).
 • Spis literatury (bibliografia) - podawać tylko przywołanej w tekście pracy materiały źródłowe (artykuły naukowe, podręczniki akademickie, normy, poradniki, strony www). W zależności od zaleceń promotora, wykaz cytowanej w pracy literatury może być zestawiony w porządku alfabetycznym) , według nazwisk autorów (pierwszego autora) (np. „w reakcji alkilowania benzenu uzyskuje się…” (Kowalski i in. 2015) lub w kolejności cytowań w tekście pracy (np. „w reakcji alkilowania benzenu uzyskuje się…” [1]).
 • Załączniki (np. tabele, wykresy itp., nie zamieszczone w tekście pracy).

 

Wymagania redakcyjne:
 •  czcionka - Times New Roman, Arial, Franklin, Gothic Book
 • rozmiar czcionki - 12 (tytuły rozdziałów - 14), tekst wyjustowany,
 • odstęp między wierszami - 1,5 wiersza,
 • margines górny - <st1:metricconverter productid="2,5 cm" w:st="on">2,5 cm</st1:metricconverter>,
 • margines dolny - 2,5 cm,
 • margines lewy (na oprawę) - 3,0 cm,
 • margines prawy - 1,5 cm,
 • numeracja strony - u dołu,
 • rozdziały powinny rozpoczynać się od nowej strony,
 • praca składana w dziekanacie musi być wydrukowana dwustronnie i zbindowana,  natomiast praca składana u opiekuna pracy oraz recenzenta, powinna być wydrukowana jednostronnie.

Przepisy dotyczące procesu dyplomowania na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej

Druki do pobrania

Uwaga!
Jeśli zakres pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej nie ulega zmianie to nie jest wymagana opinia Rady Programowej właściwej do kierunku studiów, zgodnie z §6 Zarządzenia Rektora ZUT nr 8 z dn. 31.01.2019. Natomiast w przypadku zmiany zarówno tematu pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej jak i jej zakresu jest wymagana opinia Rady Programowej zgodnie z §4 tego samego zarządzenia.

Prace utajnione” zawierające:

-   informacje podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych – nie podlegają sprawdzaniu programem JSA,

-   tajemnice przedsiębiorstwa – podlegają badaniu antyplagiatowemu, dostęp do ich treści ma tylko promotor posiadający do tego uprawnienia.

Pracy dyplomowej, której dziekan nadał status „utajniona”, nadaje się oznaczenie „praca utajniona” – w górnym, prawym rogu każdej strony

pracy w wersji papierowej,

–   na nośniku elektronicznym zawierającym tekst pracy,

–   w uczelnianym systemie informatycznym.