Prace dyplomowe

Wymogi formalne

Prace dyplomowe (inżynierskie oraz magisterskie) należy umieścić w e-dziekanacie do:

 • 15 stycznia bieżącego roku na studiach kończących się w semestrze zimowym,
 • 15 czerwca na studiach kończących się w semestrze letnim*.

Nieumieszczenie pliku pracy dyplomowej lub niezłożenie w Dziekanacie podania o przesunięcie terminu umieszczenia pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy studentów.**

* Artykuł 33 pkt 1 Regulaminu studiów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

** Artykuł 42 pkt 3 Regulaminu studiów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Procedura przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej na WTiICh

Zgodnie z Regulaminem studiów obowiązujący od 1 października 2022 roku (Uchwała nr 96 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2022r.):

 • pierwsze przedłużenie - w szczególnych przypadkach, na wniosek studenta, przy pozytywnej opinii opiekuna pracy, dziekan może przesunąć termin umieszczenia pracy dyplomowej w USI o okres nieprzekraczający trzech miesięcy (§33, par. 4).
 • kolejne przedłużenie - w przypadku udokumentowanych zdarzeń losowych (np. zwolnienie lekarskie, wypis ze szpitala), na wniosek studenta, przy pozytywnej opinii opiekuna pracy, dziekan może tylko raz przesunąć termin umieszczenia pracy dyplomowej określony w pkt. 4 (§ 33, pkt. 5).

Egzamin dyplomowy powinien się odbyć nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia pracy dyplomowej (§34, pkt. 1).

Procedura złożenia pracy dyplomowej na WTiICh

ZARZĄDZENIE NR 80 Rektora ZUT z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie Procedury procesu dyplomowania w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie  (format:  pdf, rozmiar:  8,27 MB)

 1. Student umieszcza w e-dziekanacie:
  • plik pracy dyplomowej, a następnie informuje o tym opiekuna pracy,
  • streszczenie oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.
 2. Opiekun pracy w terminie 5 dni od daty umieszczenia przez studenta pracy dyplomowej:
  • sprawdza pracę i po jej zatwierdzeniu oznacza w e-dziekanacie status „zaakceptowana”,
  • pobiera z e-dziekanatu plik pracy i sprawdza ją w systemie JSA. Następnie przekazuje pocztą wewnętrzną do Dziekanatu Raport z JSA w kolorze.

  Datą złożenia pracy dyplomowej jest data wygenerowania przez opiekuna raportu głównego z JSA w wyniku badania pracy.

 3. Student w terminie nie dłuższym niż 8 dni od daty umieszczenia pliku pracy dyplomowej pobiera z e-dziekanatu zaakceptowany plik pracy i dostarcza do Dziekanatu w terminie 3 dni od daty zaakceptowania przez promotora:
  • pracę dyplomową (1 egz.) - wydrukowaną dwustronnie w kolorze i zbindowaną;
  • oświadczenie dot. przestrzegania praw autorskich (jako osobny dokument);

       4. Po złożeniu pracy dyplomowej student dostarcza do Dziekanatu:

  • wykaz czynności do wykonania przed wyznaczeniem terminu egzaminu dyplomowego;
  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego i wyznaczenie jego terminu;
  • wniosek o wydanie dyplomu ukończenia studiów.
UWAGA! Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego i wyznaczenie jego terminu składamy, po zaliczeniu wszystkich przedmiotów.

 

Pracę dyplomową uznaje się za niezłożoną w terminie, w przypadku, gdy:

 1. Praca nie została umieszczona w USI w terminie określonym w §33 pkt. 1 Regulaminu studiów;
 2. Umieszczona w USI praca nie uzyskała statusu „Zaakceptowana” w terminie 5 dni od daty umieszczenia w USI;
 3. Student nie dostarczył do dziekanatu pracy w formie papierowej w terminie 3 dni od daty zaakceptowania przez opiekuna pracy dyplomowej.

Warunkiem wyznaczenia daty obrony jest dostarczenie wszystkich wniosków oraz raportu JSA do Dziekanatu!

DYPLOM WRAZ Z ODPISAMI JEST WYDAWANY BEZPŁATNIE

OPŁATA ZA DODATKOWY ODPIS DYPLOMU w wybranym języku obcym (angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, hiszpańskim):

 • 40,- PLN - dla absolwentów, który rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020;
 • 20,- PLN - dla absolwentów, który rozpoczęli lub wznowili studia w roku akademickim 2019/2020 i latach następnych.

OPŁATA ZA DODATKOWY ODPIS SUPLEMENTU tylko w języku angielskim:

 • BRAK OPŁAT - dla absolwentów, który rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020;
 • 20,- PLN - dla absolwentów, który rozpoczęli wznowili studia w roku akademickim 2019/2020 i latach następnych. *

*Pkt 3 Komunikatu nr 7 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 1 marca 2021 r. (format:  pdf, rozmiar:  1,19 MB)

Praca dyplomowa w wersji elektronicznej powinna spełniać następujące wymagania:
 • musi być tożsama z wersją papierową (zabrania się np. umieszczania znaków wodnych),
 • musi być zapisana w jednym pliku w formie PDF pozbawionym zabezpieczeń i umożliwiającym wyszukiwanie tekstu w całej treści pracy,
 • rozmiar pliku pracy dyplomowej nie może przekraczać 20 MB, a z załącznikami 60 MB,
 • zawierać streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.
Wymagany układ pracy dyplomowej:
 • Strona tytułowa.
 • Streszczenie pracy i słowa kluczowe (w liczbie nie większej niż pięć).
 • Spis treści.
 • Wstęp i cel pracy (w którym należy umieścić wprowadzenie do tematu pracy; cel pracy powinien być jasno sformułowany, zawierać przesłanki uzasadniające wybór tematyki badawczej).
 • Część literaturowa (przegląd literatury związanej z tematem pracy).
 • Część doświadczalna (np. charakterystyka wykorzystanych odczynników lub surowców, zastosowanych metod badawczych, aparatury analitycznej, itp.).
 • Wyniki i dyskusja (opis uzyskanych wyników badań; odniesienie wyników badań do przeglądu literatury dotyczącej analizowanego problemu badawczego ).
 • Wnioski (podsumowanie) (zamieszczone w punktach zwięzłe podsumowanie wyników uzyskanych w ramach przeprowadzonych badań).
 • Spis literatury (bibliografia) - podawać tylko przywołanej w tekście pracy materiały źródłowe (artykuły naukowe, podręczniki akademickie, normy, poradniki, strony www). W zależności od zaleceń promotora, wykaz cytowanej w pracy literatury może być zestawiony w porządku alfabetycznym) , według nazwisk autorów (pierwszego autora) (np. „w reakcji alkilowania benzenu uzyskuje się…” (Kowalski i in. 2015) lub w kolejności cytowań w tekście pracy (np. „w reakcji alkilowania benzenu uzyskuje się…” [1]).
 • Załączniki (np. tabele, wykresy itp., nie zamieszczone w tekście pracy).

 

Wymagania redakcyjne:
 • czcionka - Times New Roman, Arial, Franklin, Gothic Book
 • rozmiar czcionki - 12 (tytuły rozdziałów - 14), tekst wyjustowany,
 • odstęp między wierszami - 1,5 wiersza,
 • margines górny - 2,5 cm,
 • margines dolny - 2,5 cm,
 • margines lewy (na oprawę) - 3,0 cm,
 • margines prawy - 1,5 cm,
 • numeracja strony - u dołu,
 • rozdziały powinny rozpoczynać się od nowej strony,
 • praca składana w dziekanacie musi być wydrukowana dwustronnie i zbindowana, natomiast praca składana u opiekuna pracy oraz recenzenta, powinna być wydrukowana jednostronnie.

 

 


Druki do pobrania

Prace utajnione” zawierające:

 • informacje podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych – nie podlegają sprawdzaniu programem JSA,
 • tajemnice przedsiębiorstwa – podlegają badaniu antyplagiatowemu, dostęp do ich treści ma tylko promotor posiadający do tego uprawnienia.

Pracy dyplomowej, której dziekan nadał status „utajniona”, nadaje się oznaczenie „praca utajniona” – w górnym, prawym rogu każdej strony

pracy w wersji papierowej,

 • na nośniku elektronicznym zawierającym tekst pracy,
 • w uczelnianym systemie informatycznym.