Prace dyplomowe

Wymogi formalne

Prace dyplomowe (inżynierskie oraz magisterskie) lub podanie o przedłużenie terminu złożenia w/w pracy, należy złożyć w dziekanacie oraz u promotora najpóźniej do:

 • 31 stycznia bieżącego roku na studiach kończących się w semestrze zimowym,
 • 15 czerwca na studiach kończących się w semestrze letnim.*

Nie złożenie pracy dyplomowej lub podania o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy studentów.**

Egzamin dyplomowy powinien się odbyć nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia pracy dyplomowej z zachowaniem wymagań zawartych w artykule 34 regulaminu studiów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 * Artykuł 34 pkt 1 regulaminu studiów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

** Artykuł 42 pkt 3 regulaminu studiów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 Przed wyznaczeniem terminu obrony należy dostarczyć do dziekanatu:

1.    Wniosek o przyjęcie pracy dyplomowej podpisany przez promotora.

2.    Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego i wyznaczenie jego terminu podpisany przez promotora.

3.    Pracę dyplomową w wersji drukowanej obustronnie, zbindowanej, w miękkiej oprawie (wzór okładki pracy oraz oświadczenie poniżej).

4.    Płytę CD-ROM z pracą dyplomową (wzór okładki płyty poniżej).

Praca dyplomowa w wersji elektronicznej powinna spełniać następujące wymagania:

 • a.    musi być tożsama z wersją papierową (zabrania się np. umieszczania znaków wodnych),
 • b.    musi być zapisana w jednym pliku w formie PDF pozbawionym zabezpieczeń i umożliwiającym wyszukiwanie tekstu w całej treści pracy,
 • c.    rozmiar pliku nie może przekraczać 100 MB. 
Przed złożeniem pracy w dziekanacie należy umieścić plik w e-dziekanacie oraz uzupełnić tam słowa kluczowe.

5.    Zdjęcia do dyplomu - 4 sztuki o wymiarach 4,5 x 6,5 cm (wszystkie identyczne).

6.    Potwierdzenie dokonania wpłaty za dyplom 60,- PLN dokonanej na indywidualny nr konta studenta (widoczny w e-dziekanacie).

 Studenci, którzy chcą otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim muszą dodatkowo dostarczyć:

1.    Podanie do Pani Prodziekan.

2.    Potwierdzenie dokonania wpłaty 40,- PLN.

3.   1 zdjęcie o wymiarach 4,5 x 6,5 cm takie same jak do dyplomu w języku polskim.

 

Zalecany układ pracy dyplomowej:
 •  Strona tytułowa.
 • Oświadczenie studenta dotyczące przestrzegania praw autorskich umieszcza się za stroną tytułową pracy dyplomowej.
 • Streszczenie pracy i słowa kluczowe (w liczbie nie większej niż pięć) w języku polskim.
 • Spis treści.
 • Wstęp i cel pracy (w którym należy umieścić wprowadzenie do tematu pracy; cel pracy powinien być jasno sformułowany, zawierać przesłanki uzasadniające wybór tematyki badawczej).
 • Część literaturowa (przegląd literatury związanej z tematem pracy).
 • Część doświadczalna (np. charakterystyka wykorzystanych odczynników lub surowców, zastosowanych metod badawczych, aparatury analitycznej, itp.).
 • Wyniki i dyskusja (opis uzyskanych wyników badań; odniesienie wyników badań do przeglądu literatury dotyczącej analizowanego problemu badawczego ).
 • Wnioski (podsumowanie) (zamieszczone w punktach zwięzłe podsumowanie wyników uzyskanych w ramach przeprowadzonych badań).
 • Spis literatury (bibliografia) - podawać tylko przywołanej w tekście pracy materiały źródłowe (artykuły naukowe, podręczniki akademickie, normy, poradniki, strony www). W zależności od zaleceń promotora, wykaz cytowanej w pracy literatury może być zestawiony w porządku alfabetycznym) , według nazwisk autorów (pierwszego autora) (np. „w reakcji alkilowania benzenu uzyskuje się…” (Kowalski i in. 2015) lub w kolejności cytowań w tekście pracy (np. „w reakcji alkilowania benzenu uzyskuje się…” [1]).
 • Załączniki (np. tabele, wykresy itp., nie zamieszczone w tekście pracy).

 

Wymagania redakcyjne:
 •  czcionka - Times New Roman, Arial, Franklin, Gothic Book
 • rozmiar czcionki - 12 (tytuły rozdziałów - 14), tekst wyjustowany,
 • odstęp między wierszami - 1,5 wiersza,
 • margines górny - <st1:metricconverter productid="2,5 cm" w:st="on">2,5 cm</st1:metricconverter>,
 • margines dolny - 2,5 cm,
 • margines lewy (na oprawę) - 3,0 cm,
 • margines prawy - 1,5 cm,
 • numeracja strony - u dołu,
 • rozdziały powinny rozpoczynać się od nowej strony,
 • praca składana w dziekanacie musi być wydrukowana dwustronnie,  natomiast praca składana u opiekuna pracy oraz recenzenta, powinna być wydrukowana jednostronnie.

 Wydziałowa procedura przebiegu procesu dyplomowania


Przepisy dotyczące procesu dyplomowania na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej