Strona główna WKJK

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

29 czerwca 2009 roku, Senat ZUT w Szczecinie Uchwałą nr 59 wprowadził w uczelni Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK), którego działania ukierunkowane są na realizację postanowień procesu bolońskiego, wytycznych zawartych w dokumentach dotyczących zapewniania jakości kształcenia w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego oraz wykonanie postanowień rozporządzenia Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego.

Głównym celem wdrażania WSZJK jest opracowanie odpowiednich mechanizmów umożliwiających monitorowanie, zarządzanie i doskonalenie systemu oraz opracowanie jednolitych dla całej uczelni procedur zapewniania jakości kształcenia. System zarządzania jakością w uczelni obejmuje: monitorowanie realizacji standardów kształcenia, ocenę i analizę procesu nauczania, warunków prowadzenia zajęć oraz warunków socjalnych, ocenę dostępności informacji na temat realizacji procesu kształcenia, mobilności studentów i nauczycieli, a także analizę opinii studentów, doktorantów, absolwentów uczelni i pracodawców o jakości kształcenia w ZUT.

Programy kształcenia i plany studiów na WTiICh
Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia
Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w ZUT
Procedury i regulaminy wewnętrzne
Sprawozdania wydziałowe