Historia wydziału

KALENDARIUM

Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej

15.III.1947 - dr Jerzy Szmid, absolwent Uniwersytetu Jagielońskiego  z Krakowa został zatrudniony prze władze Szkoły Inżynierskiej jako wykładowca chemii, któremu zlecono zorganizowanie Wydziału Chemicznego

X.1947 - pierwsza rekrutacja na utworzony Wydział Chemii Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie

4.XII.1947 -  na pierwszy rok studiów zakwalifikowano 120 osób

6.XII.1947 – odbył się pierwszy wykład z chemii nieorganicznej wygłoszony przez dr Jerzego Szmida – pierwszego dziekana Wydziału Chemicznego; powstała Katedra Chemii Nieorganicznej

1948-1949 - powstały: Katedra Rentgenografii, Katedra Chemii Organicznej, Katedra Inżynierii Chemicznej, Katedra Włókien Sztucznych oraz Katedra Chemii Fizycznej, zajmując część budynku przy ul. Pułaskiego 10. Działalność dydaktyczną prowadzono w zakresie specjalizacji: analizy technicznej, rentgenografii, fotochemii, inżynierii chemicznej i włókien chemicznych. Wybitni specjaliści którzy kierowali katedrami dojeżdżali do Szczecina z ośrodków akademickich Krakowa, Wrocławia i Poznania oraz Bydgoszczy

1951 -  pierwsi absolwenci opuszczają Wydział Chemiczny Szkoły Inżynierskiej

1951 - 1952 - aby zapobiec likwidacji Wydziału Chemicznego następuje jego reorganizacja i zatrudnienie stałej obsady kadrowej związanej z Wydziałem  pozyskanej z innych uczelni krajowych

1952 -1953 -  powołane zostają :Katedra Technologii Organicznej i Katedra Technologii Chemicznej Nieorganicznej

1953-1954 -  powstaje pierwsza w uczelni biblioteka wydziałowa na bazie przekazanych w formie depozytów czasopism chemicznych, roczników  literatury oraz podręczników przez Politechnikę Wrocławską

1.I.1953 -  Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego tworzy oficjalnie Wydział Chemiczny  i zatwierdza szczegółową strukturę Wydziału Chemicznego Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie (MP nr 7 poz. 81 z 27 01.1953 r.)

1953-1955 - ustabilizowanie organizacyjne Wydziału, podjęcie badań naukowych i rozwój naukowy kadry

3.IX.1955 -  Uchwałą Prezydium Rządu Szkoła Inżynierska została przekształcona w Politechnikę Szczecińską

1956 - powołano Katedrę Chemii Ogólnej

1957 - Wydział Chemiczny otrzymał lokalizację w gmachu przy ul. Pułaskiego 10 gdzie znajdowały się Katedra Technologii Nieorganicznej, Katedra Inżynierii Chemicznej i Katedra Chemii Nieorganicznej oraz Zakład Technologii Włókien Syntetycznych, Zakład Technologii Organicznej i Zakład Chemii Fizycznej, w 1960 r powstał Zakład Materiałoznawstwa a w 1963 r. Zakład Analizy Instrumentalnej

23.V.1963 – Wydział Chemiczny uzyskał prawo przeprowadzania przewodów doktorskich  i nadawania tytułu doktora nauk technicznych (MP nr 46 poz. 229 z 1963 r.), a od 1967 r.  – Wydział Chemiczny uzyskał prawo nadawania tytułu doktora nauk chemicznych (MP nr 50 poz. 248 z 1967 r.)

1965 -1985 - działały studia zaoczne w Punkcie Konsultacyjnym w Gorzowie Wielkopolskim

1960-1986 – istniały następujące specjalności kształcenia: chemia i technologia nieorganiczna, chemia i technologia organiczna, chemia i technologia polimerów oraz inżynieria chemiczna. Prowadzono studia wieczorowe pierwszego i drugiego stopnia systemem studiów stacjonarnych i eksternistycznych na kierunku chemia, ze specjalnością technologia chemiczna i  inżynieria chemiczna.

23.V.1970 -  Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego ustalił nową strukturę organizacyjną Politechniki Szczecińskiej z ważnością od 1 września 1970 r. Na Wydziale Chemicznym, którego nazwa została zmieniona na Wydział Technologii Chemicznej utworzono trzy instytuty: Instytut Chemii Podstawowej, Instytut Technologii Chemicznej i Instytut Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej.

19.III.1971 -  na podstawie zarządzenia przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki, Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej uzyskał prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych (MP nr 20 z 6 kwietnia 1971 r. poz.133)

1970-1990 - następowały modyfikacje strukturalne w instytutach i zakładach

4.X.1972  - odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 1972/73 w nowym gmachu Wydziału Technologii Chemicznej przy al. Piastów 42. Było to uroczyste otwarcie budynku, do którego od razu przylgnęła potoczna nazwa „Nowa Chemia”. Gmach przy ul. Pułaskiego 10 nazwano „Stara Chemią” i tak już zostało. Do budynku „Nowej Chemii” przeszły: Instytut Chemii Podstawowej, Instytut Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej oraz Dziekanat Wydziału

31.V.1973 - otwarto w gmachu „Nowej Chemii” Oddział Biblioteki Wydziału Chemicznego

1972 - 1977 - na Wydziale prowadzone były studia doktoranckie. Kolejne studia doktoranckie zorganizowano w 1992 r. i są prowadzone do chwili obecnej

1.X.1979 – zmieniła się ponownie nazwa Wydziału na Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

1987 - na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej wprowadzono dwa kierunki kształcenia: Technologia chemiczna i Inżynieria chemiczna

1987 – Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej  uzyskuje prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna.

1992 – na Wydziale powstaje  trzeci kierunek kształcenia – Ochrona Środowiska

2002 – na Wydziale powstaje czwarty kierunek kształcenia - Towaroznawstwo

27.X.2003 – Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej uzyskuje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna

1.I.2009 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej wchodzi w skład struktury organizacyjnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, powstałego przez połączenie Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie