Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • Dokumenty zamieszczone na stronie WTiICh nie są dostępne. Aktualnie trwają prace nad konwersją plików WORD i PDF do wersji dostępnych cyfrowo.
 • Z uwagi na ograniczenia systemowe, w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.
 • Opublikowane filmy nie posiadają napisów.
 • Pomimo dokładanych starań, może zdarzyć się sytuacja, że dla obrazu nie zostanie zapewniona alternatywa w postaci tekstu czy tabela nie będzie posiadała tytułu czy nagłówka oraz niehierarchicznie użyte zostaną nagłówki.
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 • Część linków może nie być poprawnie i jasno opisana oraz mogą występować w zbyt długiej formie a tytuły stron nie zawsze mogą jednoznacznie wskazywać na ich zawartość.
 • Mogą pojawić się teksty w postaci grafiki, np. plakaty czy obrazki konkursów, wernisaży oraz innych wydarzeń a same zdjęcia lub obrazy ze względu na potrzebę zachowania ich artystycznego przekazu mogą nie posiadać wystarczającego kontrastu.
 • Nie na każdej stronie kontrast miedzy kolorem tekstu a kolorem tła jest wystarczająco wysoki z powodu ograniczeń systemowych
Wyłączenia
 • Wszystkie dokumenty w formacie PDF i WORD, tabele oraz obrazy opublikowane przed 23 września 2018 roku
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rektor ZUT w Szczecinie
 • Adres: al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
 • E-mail: rektor@zut.edu.pl.
 • Telefon: +48 91 434 67 51

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna