Prace dyplomowe

Wymogi formalne

Prace dyplomowe (inżynierskie oraz magisterskie) lub podanie o przedłużenie terminu złożenia w/w pracy, należy złożyć do:

 • 31 stycznia bieżącego roku na studiach kończących się w semestrze zimowym,
 • 15 czerwca na studiach kończących się w semestrze letnim.*
Nie złożenie pracy dyplomowej lub podania o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy studentów.**

  * Artykuł 33 pkt 1 regulaminu studiów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

** Artykuł 42 pkt 3 regulaminu studiów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

  

Student umieszcza w  systemie  informatycznym  (e-dziekanat)  ostateczną  wersję  pracy.

Decyzją władz Wydziału WTiICh nie należy składać pracy papierowej ani CD w Dziekanacie!

ZARZĄDZENIE NR 49 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad składania prac dyplomowych  w okresie wprowadzonego w kraju stanu epidemii

 

Promotor wraz ze swoją recenzją przekazuje (pocztą wewnętrzną) do Dziekanatu kolorowy wydruk raportu wygenerowanego z JSA.

  

Procedura przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej na WTiICh
Zgodnie z Regulaminem studiów obowiązujący od 1 października 2019 roku (Uchwała nr 31 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2019r.):  w szczególnych przypadkach, na wniosek studenta, przy pozytywnej opinii opiekuna pracy, dziekan może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej o okres nieprzekraczający trzech miesięcy (ust. 33, par. 3).

Egzamin dyplomowy powinien się odbyć nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia pracy dyplomowej z zachowaniem wymagań zawartych w artykule 34 regulaminu studiów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 • Jako powód przedłużenia terminu złożenia dyplomu proszę wpisać „w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i ograniczonym dostępem do laboratoriów badawczych”
 • W takim przypadku, Student jest zobowiązany do przesłania na adres mailowy dziekanatu (wtiich@zut.edu.pl) skanu wymaganych dokumentów, tj. podpisanego podania do Prodziekana ds. studenckich wraz z opinią promotora w terminie do 15 czerwca 2020 r. Równocześnie należy dokumenty oryginalne przesłać pocztą na adres dziekanatu WTiICh lub w kopercie zostawić w skrzynce umieszczonej na budynku Nowej Chemii.
 • Student zobowiązany jest przede wszystkim do poinformowania opiekuna pracy dyplomowej o zamiarze złożenia w dziekanacie wniosku o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej.
 • W przypadku składania gotowej pracy dyplomowej w dziekanacie należy postępować zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w Zarządzeniu nr 72 Rektora ZUT z dnia 27 maja 2020 r. 

 

Dziekan podejmuje decyzję w sprawie zdalnego trybu egzaminu dyplomowego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni w związku ze stanem epidemii. 
Każdy dyplomant zobowiązany jest złożyć podanie w sprawie trybu egzaminu dyplomowego.

 

Warunkiem wyznaczenia daty obrony jest dostarczenie wszystkich wniosków oraz raportu JSA do Dziekanatu!

 

Przed wyznaczeniem terminu obrony należy dostarczyć do dziekanatu:

UWAGA! BRAK ZDJĘĆ NA DYPLOMIE - proszę nie przynosić zdjęć!
 1. Podanie w sprawie trybu egzaminu dyplomowego wraz z oświadczeniem COVID-19 - obrona konwencjonalna tylko w wyjątkowych sytuacjach!
 2. Wniosek o przyjęcie pracy dyplomowej podpisany przez promotora.
 3. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego i wyznaczenie jego terminu.
 4. Podanie o dyplom
 5. Potwierdzenie dokonania wpłaty za dyplom na indywidualny nr konta studenta (tylko studenci I stopnia).

 Należy wybrać właściwą opcję:

60,- PLN - dyplom ukończenia studiów w języku polskim (1 oryginał + 2 odpisy + 1 odpis do akt)

lub

60,- PLN - dyplom ukończenia studiów w języku polskim w tym odpis w języku obcym (1 oryginał + 1 odpis + 1 odpis w języku obcym +1 odpis do akt)

lub

40,- PLN - dodatkowy odpis w języku obcym

Uwaga! Zgodnie z komunikatem nr 7 Rektora ZUT w Szczecinie, z dn. 1 marca 2021 r. nie pobiera się opłat od studentów którzy rozpoczęli studia od roku 2019/2020 (obecnie II stopień studiów)

Praca dyplomowa w wersji elektronicznej powinna spełniać następujące wymagania:

 • a.    musi być tożsama z wersją papierową (zabrania się np. umieszczania znaków wodnych),
 • b.    musi być zapisana w jednym pliku w formie PDF pozbawionym zabezpieczeń i umożliwiającym wyszukiwanie tekstu w całej treści pracy,
 • c.    rozmiar pliku nie może przekraczać 15 MB
 • d.    zawierać słowa kluczowe

 Wymagany układ pracy dyplomowej:

 •  Strona tytułowa.
 • Uwaga! Na stronie tytułowej pole „data dopuszczenia pracy do egzaminu” powinno pozostać puste.
 • Oświadczenie studenta dotyczące przestrzegania praw autorskich umieszcza się za stroną tytułową pracy dyplomowej.
 • Streszczenie pracy i słowa kluczowe (w liczbie nie większej niż pięć) w języku polskim. Należy umieścić w pracy dyplomowej, na płycie CD oraz w e-Dziekanacie.
 • Spis treści.
 • Wstęp i cel pracy (w którym należy umieścić wprowadzenie do tematu pracy; cel pracy powinien być jasno sformułowany, zawierać przesłanki uzasadniające wybór tematyki badawczej).
 • Część literaturowa (przegląd literatury związanej z tematem pracy).
 • Część doświadczalna (np. charakterystyka wykorzystanych odczynników lub surowców, zastosowanych metod badawczych, aparatury analitycznej, itp.).
 • Wyniki i dyskusja (opis uzyskanych wyników badań; odniesienie wyników badań do przeglądu literatury dotyczącej analizowanego problemu badawczego ).
 • Wnioski (podsumowanie) (zamieszczone w punktach zwięzłe podsumowanie wyników uzyskanych w ramach przeprowadzonych badań).
 • Spis literatury (bibliografia) - podawać tylko przywołanej w tekście pracy materiały źródłowe (artykuły naukowe, podręczniki akademickie, normy, poradniki, strony www). W zależności od zaleceń promotora, wykaz cytowanej w pracy literatury może być zestawiony w porządku alfabetycznym) , według nazwisk autorów (pierwszego autora) (np. „w reakcji alkilowania benzenu uzyskuje się…” (Kowalski i in. 2015) lub w kolejności cytowań w tekście pracy (np. „w reakcji alkilowania benzenu uzyskuje się…” [1]).
 • Załączniki (np. tabele, wykresy itp., nie zamieszczone w tekście pracy).

 

Wymagania redakcyjne:
 •  czcionka - Times New Roman, Arial, Franklin, Gothic Book
 • rozmiar czcionki - 12 (tytuły rozdziałów - 14), tekst wyjustowany,
 • odstęp między wierszami - 1,5 wiersza,
 • margines górny - 2,5 cm,
 • margines dolny - 2,5 cm,
 • margines lewy (na oprawę) - 3,0 cm,
 • margines prawy - 1,5 cm,
 • numeracja strony - u dołu,
 • rozdziały powinny rozpoczynać się od nowej strony,
 • praca składana w dziekanacie musi być wydrukowana dwustronnie i zbindowana,  natomiast praca składana u opiekuna pracy oraz recenzenta, powinna być wydrukowana jednostronnie.

Przepisy dotyczące procesu dyplomowania na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej

UWAGA! Nowe ZARZĄDZENIE!
- ważna zmiana - RAPORT JSA W KOLORZE !

Druki do pobrania

Uwaga!
Jeśli zakres pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej nie ulega zmianie to nie jest wymagana opinia Rady Programowej właściwej do kierunku studiów, zgodnie z §6 Zarządzenia Rektora ZUT nr 8 z dn. 31.01.2019. Natomiast w przypadku zmiany zarówno tematu pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej jak i jej zakresu jest wymagana opinia Rady Programowej zgodnie z §4 tego samego zarządzenia.

Prace utajnione” zawierające:

-   informacje podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych – nie podlegają sprawdzaniu programem JSA,

-   tajemnice przedsiębiorstwa – podlegają badaniu antyplagiatowemu, dostęp do ich treści ma tylko promotor posiadający do tego uprawnienia.

Pracy dyplomowej, której dziekan nadał status „utajniona”, nadaje się oznaczenie „praca utajniona” – w górnym, prawym rogu każdej strony

pracy w wersji papierowej,

–   na nośniku elektronicznym zawierającym tekst pracy,

–   w uczelnianym systemie informatycznym.

Praca dyplomowa - układ pracy, wzór strony tytułowej oraz oświadczenie