Procedura postępowania antyplagiatowego

Procedura postępowania antyplagiatowego

  1.  Procedura określa zasady i tryb weryfikacji oryginalności pisemnych prac dyplomowych złożonych na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA).
  2.  Procedurze podlegają wszystkie pisemne prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie powstające na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, z wyłączeniem prac zawierających informacje podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.
  3.  Za dokonanie sprawdzenia pracy dyplomowej przy wykorzystaniu programu antyplagiatowego odpowiada jej opiekun (promotor).
  4. Promotor (opiekun) pracy przekazuje do dziekanatu wygenerowany z JSA raport ogólny, stanowiący ostateczne potwierdzenie, że w jego ocenie przebadana praca nie nosi znamion plagiatu.
  5. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu czynności polegających na ocenie pracy dyplomowej, na podstawie szczegółowego raportuz badania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, uwzględniając charakter pracy, liczbę i rodzaj wykorzystanych w pracy źródeł oraz zwracając uwagę na możliwość dokonania manipulacji, zachodzi uzasadniona podstawa do stwierdzenia, że praca nosi znamiona plagiatu, promotor kieruje zawiadomienie do dziekana wydziału, korzystając z opcjonalnego załącznika nr 1 do niniejszej procedury.
  6. Dziekan powiadamia niezwłocznie rektora o konieczności wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

 

Do pobrania: