Cele i zadania

Główne cele funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w ZUT w Szczecinie (WSZJK):

 1. monitorowanie, badanie skuteczności i doskonalenie systemu poprzez zarządzanie procesami zmian w tym systemie;
 2. nadzór nad realizacją procedur zapewniania jakości kształcenia i doskonalenie tych procedur adekwatnie do nowych potrzeb i możliwości Uczelni;
 3. podniesienie rangi pracy dydaktycznej oraz badawczo- dydaktycznej;
 4. doskonalenie systemu informowania społeczeństwa i władz lokalnych o jakości kształcenia i poziomie absolwentów;
 5. zapewnienie studentom i doktorantom możliwości uzyskania wiedzy i kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy i zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacji;
 6. przygotowanie absolwentów do bycia aktywnym członkiem demokratycznego społeczeństwa.

 Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia powinien obejmować, zależnie od poziomu i rodzaju następujące kryteria oceny:

 1. na studiach pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia oraz studiach podyplomowych:

 1. zgodność z zasadami konstrukcji programów studiów, spójność koncepcji i jej dostosowanie do potrzeb i możliwości osiągnięcia przypisanych do programu celów kształcenia i efektów uczenia się;
 2. sposób realizacji programu studiów, spójność treści programowych z celami kształcenia i efektami uczenia się, zgodność treści programowych z trendami i osiągnięciami naukowymi zwłaszcza w dyscyplinie wiodącej przypisanej do programu studiów, logiczny harmonogram realizacji programu studiów, adekwatność metod i form kształcenia do możliwości osiągnięcia celów kształcenia i efektów uczenia się, zasady i skuteczność procesu dyplomowania, sposób realizacji praktyk zawodowych, zasady organizacji procesu kształcenia i uczenia się, skuteczność kształcenia w stosunku do zakładanych efektów oraz poziomu rekrutacji;
 3. zasady rekrutacji na studia i ich dostosowanie do potrzeb interesariuszy, otoczenia społeczno –gospodarczego i możliwości Uczelni;
 4. kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje, liczebność  nauczycieli akademickich realizujących zajęcia na studiach oraz jej rozwój i doskonalenie;
 5. jakość i dostępność infrastruktury dydaktycznej, badawczej i socjalnej dla studentów objętych procesem kształcenia w Uczelni;
 6. zasady współpracy Uczelni z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi zarówno w procesie konstruowania programu studiów, a także podczas realizacji i doskonalenia programu studiów;
 7. warunki i sposoby podnoszenia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na studiach;
 8. wsparcie studentów w kształceniu, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym, w wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form tego wsparcia;
 9. dostępność informacji na temat, warunków i realizacji kształcenia oraz osiąganych rezultatów;
 10. zasady funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia (projektowanie, monitorowanie, zatwierdzanie, przegląd i doskonalenie programów studiów) i jego skuteczność.

2. w Szkole Doktorskiej:

 1. zgodności programów kształcenia oraz indywidualnych planów badawczych z efektami uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK; 
 2. odpowiednią weryfikację efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK;
 3. kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje, liczebność nauczycieli akademickich w tym pracowników badawczych, badawczo- dydaktycznych prowadzących kształcenie w  Szkole Doktorskiej;
 4. jakości i dostępności standardów procesu rekrutacji;
 5. jakości opieki naukowej lub artystycznej oraz wsparcie w prowadzeniu działalności naukowej;
 6. rzetelności przeprowadzania oceny śródokresowej w połowie podstawowego okresu kształcenia w celu weryfikacji postępów doktoranta;
 7. warunki i sposoby podnoszenia umiędzynarodowienia w tym wprowadzenie międzynarodowych standardów w zakresie zapewnienia jakości  procesu kształcenia;
 8. skuteczności kształcenia doktorantów, dotyczy zewnętrznie weryfikowanej wiedzy oraz umiejętności nabytych podczas kształcenia w Szkole Doktorskiej (spoza 8 PRK), które umożliwią doktorantom dalszy rozwój.