Cele i zadania

Główne cele wdrażania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w ZUT w Szczecinie (WSZJK):

 • opracowanie mechanizmów stałego zarządzania, monitorowania i doskonalenia systemu,
 • opracowanie przejrzystych procedur zapewniania jakości kształcenia,
 • podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
 • opracowanie skutecznego systemu informowania społeczeństwa i władz lokalnych o jakości kształcenia i poziomie absolwentów,
 • zapewnienie studentom możliwości uzyskania wiedzy i kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy,
 • przygotowanie absolwentów do bycia aktywnym członkiem demokratycznego społeczeństwa.

Główne cele Polityki Jakości Kształcenia w ZUT:

 • konstruowanie programów kształcenia umożliwiających studentom osiągnięcie zamierzonych efektów kształcenia,
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej niezbędnej w osiąganiu założonych efektów kształcenia,
 • doskonalenie i wzbogacenie oferty dydaktycznej zgodnej z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez rynek pracy,
 • rozwój innowacyjnych badań naukowych oraz podejmowanie wyzwań związanych ze zmianami w gospodarce regionalnej, krajowej i światowej.

Obszary działania WKds.JK

 • monitorowanie realizacji osiąganych efektów kształcenia,
 • ocena i analiza procesu kształcenia,
 • ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • ocena warunków socjalnych oferowanych studentom,
 • ocena dostępności informacji na temat realizacji kształcenia,
 • ocena mobilności studentów i nauczycieli akademickich,
 • analiza opinii studentów, doktorantów, monitorowania kariery zawodowej absolwentów Uczelni oraz opinii pracodawców o absolwentach.