Informacje bieżące WTiICh

Ogłoszenia o konkursie na zatrudnienie adiunkta z habilitacją 06.02.2018 12:49

DZIEKAN WYDZIAŁU TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU

TECHNOLOGICZNEGO w SZCZECINIE

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA
 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, na czas nieokreślony

w Zakładzie Technologii Materiałów Polimerowych

Instytutu Polimerów

WYDZIAŁU TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

 

"Kandydat powinien spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)

 

Wymagania konieczne:

  • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie technologia chemiczna, specjalności technologia polimerów;
  • doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu badań naukowych;
  • dorobek naukowy z zakresu technologii materiałów polimerowych obejmujący pozycje (w czasopismach notowanych w Journal Citation Reports), w których wykorzystano wyniki własnych badań empirycznych;
  • doświadczenie w kierowaniu i realizacji projektów badawczych z zakresu technologii materiałów polimerowych;
  • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach naukowych;
  • umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych udokumentowana kursem doskonalenia pedagogicznego;
  • doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich;
  • znajomość języka polskiego jako języka ojczystego;
  • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;"

 

Kontynuacja i całość treści ogłoszenia w pliku PDF.