Informacje bieżące WTiICh

Oferta stypendialna w ramach projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) 14.12.2022 11:46

Nazwa jednostki: Katedra Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

Wymagania:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące kryteria:

  • posiadają tytuł magistra technologii chemicznej, nanotechnologii, inżynierii chemicznej, chemii, inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska, lub nauk pokrewnych;
  • posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do otrzymywania lub badania właściwości fotokatalizatorów oraz membran;
  • wykazują się zaangażowaniem i posiadają umiejętność pracy w zespole;
  • znają język angielski w stopniu dobrym.

 

Dodatkowymi atutami będą:

  • aktywność naukowa (m.in. publikacje, udział w projektach, staże krajowe i zagraniczne);
  • doświadczenie w zakresie fotokatalizy lub technik membranowych;
  • znajomość technik analitycznych i badawczych takich jak AFM, SEM, TEM, XRD, spektroskopia UV-vis i FTIR.

 

Ponadto Kandydat/Kandydatka w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie musi być uczestnikiem studiów doktoranckich lub doktorantem szkoły doktorskiej.

Opis zadań:

Badania będą realizowane w ramach projektu OPUS nr DEC-2019/33/B/ST8/00252 pt. „Fotokatalityczne reaktory membranowe z membranami zanurzeniowymi do oczyszczania wody i ścieków: mikro-/ultrafiltracja a destylacja membranowa”. Doktorant(-ka) będzie zaangażowany(-a) w realizację prac dotyczących wytwarzania, modyfikacji oraz analizy właściwości fizykochemicznych i aktywności fotokatalizatorów na bazie TiO2, a także ich zastosowania w fotokatalitycznych reaktorach membranowych. Wymaganym efektem prowadzonych badań będzie przygotowanie publikacji naukowych przedstawiających uzyskane wyniki.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 27 grudnia 2022, godz. 12:00

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia:

Stypendium (w wysokości 3800 zł/miesiąc) wypłacane przez 12 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”.

 

Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu prof. dr hab. inż. Sylwia Mozia (sylwia.mozia@zut.edu.pl).

 

Zgłoszenie powinno zawierać CV i list motywacyjny. We wniosku należy podać informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych, publikacji w czasopismach naukowych, wyróżnień wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiów, nagród, staży naukowych krajowych i zagranicznych, udziału w projektach badawczych, i in.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i realizacji projektu (art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)” oraz “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu rekrutacyjnym w celach rekrutacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.” 

Dokumenty w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: sylwia.mozia@zut.edu.pl. Termin składania ofert upływa 27 grudnia 2022 r. o godz. 12:00

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi Kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).