Informacje bieżące WTiICh

Konkurs na stanowisko pracy dla studenta lub doktoranta w projekcie NCN - OPUS 17.10.2023 12:51

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie ogłasza konkurs na  stanowisko pracy w projekcie naukowo-badawczym NCN-OPUS, Nr DEC-2020/39/B/ST8/01514. Tytuł projektu: Badania fotokatalitycznego rozkładu lotnych związków organicznych (LZO) w reaktorze ze złożem fluidalnym.

Rodzaj stanowiska: doktorant/student-stypendysta

Wymagania od kandydata:

  • doktorant lub student na studiach magisterskich dziennych o kierunku: technologia chemiczna, nanotechnologia, inżynieria chemiczna lub pokrewnych
  • doświadczenie w pracy laboratoryjnej: preparatyka nanomateriałów, obsługa aparatury badawczej tj. chromatograf gazowy, spektrometr masowy, spektrofotometry UV-Vis i w podczerwieni, techniki badań mikroskopowych, XRD
  • doświadczenie w pisaniu publikacji naukowych w języku angielskim
  • umiejętność pracy w zespole
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego technicznego

Warunki zatrudnienia:

Stypendium: 2250 zł miesięcznie

Okres zatrudnienia: 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 21 miesięcy

Termin rozpoczęcia pracy: listopad 2023 r.

Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

 

Wymagana dokumentacja w zgłoszeniu:

  • list motywacyjny z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (format:  docx, rozmiar:  12,88 KB) (plik w formacie PDF powinien zawierać zeskanowany podpis) – formularz, zawierający zgodę na przetwarzanie danych osobowych został dołączony do ogłoszenia
  • życiorys zawierający informacje o dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięciach,
  • lista publikacji, prezentacji konferencyjnych, odbytych staży naukowych, uczestnictwo w projektach, kołach naukowych, warsztatach, szkoleniach i inne osiągnięcia, które mogą mieć wpływ na ocenę kandydata
  • kopie uzyskanych dyplomów,
  • certyfikat znajomości języka angielskiego lub oświadczenie kandydata, o stopniu znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie

 

Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: beata.tryba@zut.edu.pl

 

Termin składania ofert: 24.10.2023, 23:00

Rozstrzygnięcie konkursu: 25.10.2023

O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani drogą e-mailową na wskazany przez nich adres w przygotowanej dokumentacji zgłoszeniowej.

Załącznik: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (format:  docx, rozmiar:  12,88 KB)