Informacje bieżące WTiICh

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko pracy w projekcie naukowo-badawczym NCN-OPUS Nr 2020/39/B/ST8/01514 02.08.2022 10:56

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko pracy w projekcie naukowo-badawczym NCN-OPUS Nr 2020/39/B/ST8/01514, którego realizacja rozpoczęła się 27.07.2021 r., a skończy 26.07.2025 r. Okres zatrudnienia dotyczy 1 miesiąca, od 1.09. do 30.09.2022 r.

Tytuł projektu: Badania fotokatalitycznego rozkładu lotnych związków organicznych (LZO) w reaktorze ze złożem fluidalnym

Rodzaj stanowiska: doktorant/student-stypendysta

Stypendium: 2000 zł

Wymagania od kandydata:

 • doktorant lub student na studiach magisterskich dziennych o kierunku: technologia chemiczna, nanotechnologia, inżynieria chemiczna lub pokrewnych
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej: preparatyka nanomateriałów, obsługa aparatury badawczej tj. chromatograf gazowy, spektrometr masowy, spektrometr FTIR
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego technicznego

Opis zadań do wykonania:

 1. Pomiar natężenia światła w reaktorze kwarcowym ze złożem fluidalnym dla różnych wysokości złoża oraz różnych szybkości przepływu gazu przez reaktor  podczas naświetlania lampą UV-Vis oraz lampą UV-LED.
 2. Rozkład etylenu w reaktorze ze złożem fluidalnym podczas naświetlania lampami UV-Vis oraz UV-LED dla różnych szybkości przepływu gazu przez reaktor.
 3. Określenie optymalnych parametrów dla rozkładu etylenu w reaktorze kwarcowym ze złożem fluidalnym – wpływ szybkości transportu masy i absorpcji światła przez ruchome złoże.
 4. Przeprowadzenie rozkładu etylenu w reaktorze ze złożem fluidalnym dla różnych wartości wilgotności gazu.
 5. Pomiary stężenia etylenu i powstałych produktów rozkładu w chromatografie gazowym i spektrometrze masowym oraz analiza chemiczna powierzchni złoża metodą spektroskopii FTIR
 6. Przygotowanie raportu końcowego z przeprowadzonych badań w języku polskim  oraz manuskryptu publikacji naukowej w języku angielskim.

Wymagana dokumentacja w zgłoszeniu:

 • list motywacyjny z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (format:  docx, rozmiar:  12,86 KB) (plik w formacie PDF powinien zawierać zeskanowany podpis) – formularz zawierający zgodę na przetwarzanie danych osobowych (format:  docx, rozmiar:  21 KB)
 • życiorys zawierający informacje o dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięciach,
 • lista publikacji, prezentacji konferencyjnych, odbytych staży naukowych, uczestnictwo w projektach, kołach naukowych, warsztatach, szkoleniach i inne osiągnięcia, które mogą mieć wpływ na ocenę kandydata
 • kopie uzyskanych dyplomów,
 • certyfikat znajomości języka angielskiego lub oświadczenie kandydata, o stopniu znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie

 

Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: beata.tryba@zut.edu.pl

 

Termin składania ofert: 11 sierpień 2021, 00:00

Rozstrzygnięcie konkursu: 12.08.2021

O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani drogą e-mailową na wskazany przez nich adres w przygotowanej dokumentacji zgłoszeniowej.