Informacje bieżące WTiICh

Oferta pracy ZUT w Szczecinie na stanowisku post-doc (adiunkt badawczy) w projekcie badawczym w ramach konkursu OPUS14 pt. „Badanie procesów zachodzących w układzie nanokrystaliczne żelazo/amoniak/wodór" 07.11.2019 11:02

Nazwa Jednostki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej                          

Katedra Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

 
OPIS MIEJSCA PRACY/STANOWISKA 

Poszukuje się osoby na stanowisko: post-doc (adiunkt badawczy) mającej realizować zadania w projekcie badawczym w ramach konkursu OPUS14 pt. „Badanie procesów zachodzących w układzie nanokrystaliczne żelazo/amoniak/wodór"
 
WYMAGANIA 

 1. Posiadany stopień doktora w dziedzinie nauk technicznych
 2. Odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również autorstwo lub współautorstwo publikacji w czasopismach tematycznie związanych z otrzymywaniem, fizykochemiczną charakterystyką nanomatali.
 3. Bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej, sumienność i systematyczność w prowadzeniu dokumentacji laboratoryjnej, umiejętność pracy w zespole.
 4. Umiejętność obsługi oprogramowania do analizy danych (Matlab, Orygin, MS-Ofice, HSCChemistry)i ich prezentacji graficznej.
 5. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 6. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
 7. Motywacja i gotowość do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. 
 8. Dyspozycyjność i zaangażowanie w pracę badawczą w projekcie.

OPIS ZADAŃ

Udział w pracach badawczych w ramach projektu „Badanie procesów zachodzących w układzie nanokrystaliczne żelazo/amoniak/wodór", finansowanego w ramach projektu UMO2017/27/B/ST8/02947, a w szczególności realizowanie następujących zadań:

 1. Badanie procesów azotowania nanokrystalicznego żelaza i redukcja otrzymanych nanokrystalicznych azotków żelaza metodą termograwimetryczną i XRD z jednoczesnym pomiarem składu fazy gazowej.
 2. Oznaczanie składu fazowego katalizatora przed i po reakcji (azotowanie, redukcji) metodą XRD.
 3. Oznaczanie zawartości azotu, siarki, tlenu i wodoru w badanym materiale.
 4. Badanie topografii powierzchni i składu chemicznego metodą SEM-EDX.
 5. Przygotowanie publikacji naukowych

Typ konkursu NCN  Opus- ST

 
Termin składania ofert 30 listopada 2019r. . 
 
Forma składania ofert: dowolnie (e-mailem: marlena.zendelek@zut.edu.pl lub w pokoju 114, ul. Pułaskiego 10, Szczecin. Podając w tytule wiadomości: „Post-doc-OPUS14”.)
 
WARUNKI ZATRUDNIENIA

 1. Rodzaj umowy – umowa o pracę na cały etat
 2. Wynagrodzenie z pochodnymi -8000 zł /miesiąc
 3. Okres zatrudnienia – maksymalnie 18 miesięcy
 4. Praca wykonywana będzie na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, w Katedrze Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska (brak możliwości pracy zdalnej).
 5. Zatrudnienie planowane jest na dzień 01.01.2020 r. 

WYMAGANE DOKUMENTY 

 • podanie o zatrudnienie
 • CV oraz list motywacyjny, 
 • kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora albo zaświadczenie o uzyskaniu stopnia.
 • kopie dokumentów potwierdzających odbyte staże, nabyte kwalifikacje, dorobek naukowy itp., 
 • listy wynalazków, patentów, opracowań wdrożeniowych
 • oświadczenie w treści CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883). 

INFORMACJE DODATKOWE 
Prosimy o dopisanie do zgłoszenia klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i realizacji projektu (art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)” oraz “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu rekrutacyjnym w celach rekrutacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.” 


Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi Kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną). Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: marlena.zendelek@zut.edu.pl , walerian.arabczyk@zut.edu.pl, tel.91 449 4597
 
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie www.wtiich.zut.edu.pl