Informacje bieżące WTiICh

„Najlepsi z Najlepszych! 4.0” podsumowanie projektu 10.03.2022 12:17

Troje naszych studentów: Kamila Splinter, Tomasz Borowski i Dawid Sołoducha, wzięło udział w projekcie pozakonkursowym MEiN „Najlepsi z najlepszych! 4.0.”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej III; Działania 3.3).

Z założenia projekt miał na celu wsparcie studentów szczególnie zdolnych i mających już za sobą pierwsze doświadczenia badawcze poprzez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych konferencjach naukowych. Niestety pandemia mocno pokrzyżowała Naszym Najlepszym plany wyjazdowe – wszystkie zaplanowane w ramach realizacji projektu wydarzenia w wyniku trwającego na świecie zagrożenia koronawirusem przeszły w tryb on-line.

Mimo to udział w projekcie istotnie powiększył dorobek naukowy studentów zwiększając ich szanse w kolejnych konkursach MEiN oraz przy rekrutacji do Szkoły Doktorskiej ZUT w Szczecinie.

Projekt Kamili Splinter

 „Otrzymywanie pigmentów żelazowych na bazie odpadowego siarczanu(VI) żelaza(II)”

Celem projektu było zbadanie możliwości syntezy pigmentów żelazowych na bazie odpadowego siarczanu(VI) żelaza(II) pochodzącego z produkcji bieli tytanowej metodą siarczanową w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne “POLICE” S.A.  Otrzymane pigmenty zostały scharakteryzowane pod względem fizykochemicznym i porównane z pigmentami dostępnymi komercyjnie. Wyniki projektu zostały zaprezentowane na kilku konferencjach: 9th Edition of International Conference in Catalysis, Chemical Engineering and Technology w Orlando, Canadian Chemical Engineering Conference w Montrealu,  ICBCEE 2021: International Conference on Biotechnology, Chemical and Environmental Engineering w Tokio oraz ICMNCE 2022 : International Conference on Materials, Nanoscience w Zurychu.

Projekt Dawida Sołoduchy i Tomasza Borkowskiego

„Zastosowanie pola elektromagnetycznego do intensyfikacji wybranych procesów i operacji z inżynierii procesowej i bioprocesowej” w ramach grantu Najlepsi z Najlepszych 4.0

Celem projektu było przeprowadzenie badań mających na celu wyznaczenie wpływu pola elektromagnetycznego na wybrane procesy inżynierii chemicznej oraz inżynierii bioprocesowej. Wyniki pozyskane w trakcie badań zostały zaprezentowane na międzynarodowych konferencjach: „9th Edition of International Conference on Catalysis, chemcial engineering and technology” w Orlando, „ICCE 2021: XV. International Conference on Chemical Engineering” w Tokio, „ICCNMS 2021: XV. International Conference on Chemistry, Nanoscience and Materials Science” w Auckland oraz „ICMNCE 2022: XVI. International Conference on Materials, Nanoscience and Chemical

Engineering” w Zurychu.

Dwóch mężczyzn i kobieta stoją obok siebie przed jasną ścianą. Mężczyzna po lewej ubrany jest ciemną, rozpiętą bluzę, mężczyzna po środku w ciemną bluzę z białym kapturem, kobieta po prawej czarny sweter.

Fot. Od lewej pan Dawid Sołoducha, pan Tomasz Borowski i pani Kamila Splinter.