Informacje bieżące WTiICh

Konkurs na stanowisku doktorant - stypendysta w projekcie finansowanym przez NCN w ITChNiIŚ 30.09.2019 15:13

Oferta stypendialna

 

w ramach projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN)

 

Nazwa jednostki: Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

 

Wymagania:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące kryteria:

• posiadają tytuł magistra technologii chemicznej, inżynierii chemicznej, chemii, inżynierii środowiska, biotechnologii lub nauk pokrewnych;

• posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do badania właściwości membran i procesów separacyjnych;

• wykazują się zaangażowaniem i posiadają umiejętność pracy w zespole;

• znają język angielski w stopniu dobrym.

 

Dodatkowymi atutami będą:

• aktywność naukowa (m.in. publikacje, udział w projektach, staże krajowe i zagraniczne);

• doświadczenie w zakresie technologii membranowych, chemii polimerów;

• znajomość technik analitycznych i badawczych takich jak AFM, SEM, spektroskopia UV-vis i FTIR;

 

Ponadto Kandydat/Kandydatka w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie musi być studentem/studentką studiów doktoranckich. Istnieje możliwość podjęcia takich studiów na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie.

 

Opis zadań:

Badania będą realizowane w ramach projektu OPUS: UMO-2018/29/B/ST8/00942 pt. „Badania właściwości hydrofobowych polipropylenowych membran zastosowanych w kontaktorze membranowym do rozdzielania solanek zanieczyszczonych substancjami organicznymi”.

Doktorant(-ka) będzie zaangażowany(-a) w realizację prac dotyczących badań separacji emulsji olejowo-wodnych metodą destylacji membranowej. Oprócz roztworów wzorcowych badane będą także rzeczywiste ścieki zaolejone. Celem badań jest poznanie właściwości fizykochemicznych, transportowych i separacyjnych, jak również odporności na blokowanie i fouling zastosowanych membran polimerowych. Wymaganym efektem prowadzonych badań będzie przygotowanie publikacji naukowych przedstawiających uzyskane wyniki.

 

Typ konkursu NCN: OPUS

 

Termin składania ofert: 15 październik 2019, godz. 11:00

 

Forma składania ofert: dowolna

 

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe wypłacane przez 23 miesięcy. Planowana data zatrudnienia (może ulec zmianie): 1 listopad 2019 r.

 

Dodatkowe informacje:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z:  REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

(Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r. )

 

Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu prof. dr hab. inż. Marek Gryta (marek.gryta@zut.edu.pl).

 

Zgłoszenie powinno zawierać CV i list motywacyjny. We wniosku należy podać informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych, publikacji w czasopismach naukowych, wyróżnień wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiów, nagród, staży naukowych krajowych i zagranicznych, udziału w projektach badawczych, i in.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Dokumenty można składać w wersji drukowanej lub elektronicznej. Dokumenty w wersji drukowanej należy dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. Pułaskiego 10, 70-322 Szczecin. Dokumenty w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: „marek.gryta@zut.edu.pl”. Termin składania ofert upływa 15 października 2019 r. o godz. 11:00

 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi Kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).