Informacje bieżące WTiICh

Konkurs na stanowisko stypendysta w projekcie badawczym OPUS14 06.05.2020 09:16

OPIS MIEJSCA PRACY/STANOWISKA

Poszukuje się osoby na stanowisko: stypendysta mającej realizować zadania w projekcie badawczym OPUS14 pt. Badanie procesów zachodzących w układzie nanokrystaliczne żelazo/amoniak/wodór", w ramach zawodowej praktyki studenckiej i realizowanych studiów. Miejsce realizacji projektu: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej.

WYMAGANIA

1. Student studiów stacjonarnych (od VI semestru), realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Podstawowa wiedza z zakresu chemii nieorganicznej i fizycznej.
3. Odpowiednia motywacja do pracy naukowej i gotowość do realizacji pracy inżynierskiej lub magisterskiej związanej z tematem projektu „Badanie procesów zachodzących w układzie nanokrystaliczne żelazo/amoniak/wodór"
5. Bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej, sumienność i systematyczność w prowadzeniu dokumentacji laboratoryjnej, umiejętność pracy w zespole.
6. Umiejętność obsługi oprogramowania do analizy danych i ich prezentacji graficznej.

OPIS ZADAŃ

Udział w preparatyce i charakterystyce otrzymanych materiałów

WYMAGANE DOKUMENTY

  • CV oraz list motywacyjny,
  • Wykaz ocen/punktów z ostatniego roku przebiegu studiów, kserokopie odbytych stażów, nabytych kwalifikacji, itp.,
  • oświadczenie w treści CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883).

WARUNKI ZATRUDNIENIA

Stypendium w wysokości: 1000 zł/m-c.

  • Okres: 6 miesięcy. Istnieje możliwość przedłużenia stypendium do 30.06.2021.
  • Planowane rozpoczęcie pracy w ramach projektu: do uzgodnienia.

INFORMACJE DODATKOWE

Dokumenty aplikacyjne proszę przesłać e-mailem na adres: marlena.zendelek@zut.edu.pl. podając w tytule wiadomości: „STUDENT-OPUS14”.

Termin składania aplikacji: do 25.05.2019r. , do godz.12:00

Prosimy o dopisanie do zgłoszenia klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i realizacji projektu (art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)” oraz “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu rekrutacyjnym w celach rekrutacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.”

Z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne oraz wymagania projektu skontaktujemy się do 28.05.2020

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi Kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).

 Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: marlena.zendelek@zut.edu.pl tel. 91 4494730, 504047935 , walerian.arabczyk@zut.edu.pl, tel. 606945369.