Informacje bieżące WTiICh

Konkurs na stanowisko: post-doc (adiunkt badawczy) w projekcie badawczym OPUS14 21.05.2020 12:16

NAZWA JEDNOSTKI

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Katedra Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

OPIS MIEJSCA PRACY/STANOWISKA 

Poszukuje się osoby na stanowisko: post-doc (adiunkt badawczy) mającej realizować zadania w projekcie badawczym w ramach konkursu OPUS14 pt. „Zbadanie zależności termodynamicznych nanomateriałów przy zastosowaniu metody Potencjałem Chemicznym Programowanej Reakcji "

WYMAGANIA

 1. Posiadany stopień doktora w dziedzinie nauk technicznych lub ścisłych (chemia)
 2. Odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również autorstwo lub współautorstwo publikacji w czasopismach tematycznie związanych z otrzymywaniem, fizykochemiczną charakterystyką nanokrystalicznych metali.
 3. Bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej, sumienność i systematyczność w prowadzeniu dokumentacji laboratoryjnej, umiejętność pracy w zespole.
 4. Umiejętność obsługi oprogramowania do analizy danych (Matlab, Origin, Statistica, MS-Office) i ich prezentacji graficznej.
 5. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 6. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
 7. Motywacja i gotowość do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. 
 8. Dyspozycyjność i zaangażowanie w pracę badawczą w projekcie.

OPIS ZADAŃ

Udział w pracach badawczych w ramach projektu „Zbadanie zależności termodynamicznych nanomateriałów przy zastosowaniu metody Potencjałem Chemicznym Programowanej Reakcji ", finansowanego w ramach projektu UMO-2017/27/B/ST8/02970, a w szczególności realizowanie następujących zadań:

 1.      Badanie procesów nawęglania nanokrystalicznych materiałów metalicznych metodą CPPR (Chemical Potential Programmed Reaction) z wykorzystaniem technik termograwimetrycznej i XRD z jednoczesnym pomiarem składu fazy gazowej.
 2.     Oznaczanie zawartości węgla, siarki, tlenu i wodoru w badanym materiale.
 3.     Badanie topografii powierzchni i składu chemicznego metodą SEM-EDX.
 4.     Opracowanie wyników i przygotowanie publikacji naukowych

 Typ konkursu NCN  Opus- ST

Termin składania ofert  22 czerwca 2020r.

 Forma składania ofert: e-mailem: marlena.zendelek@zut.edu.pl podając w tytule wiadomości: „Post-doc-OPUS14”

WARUNKI ZATRUDNIENIA

 1.      Rodzaj umowy – umowa o pracę na cały etat
 2.     Wynagrodzenie z pochodnymi -10 000 zł /miesiąc
 3.     Okres zatrudnienia – 12 miesięcy
 4.     Praca wykonywana będzie na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, w Katedrze Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska (brak możliwości pracy zdalnej).
 5.     Zatrudnienie planowane jest na dzień 01.07.2020 r. 

 WYMAGANE DOKUMENTY

 •     Podanie o zatrudnienie
 •     CV oraz list motywacyjny, 
 •     Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora albo zaświadczenie o uzyskaniu stopnia.
 •     kopie dokumentów potwierdzających odbyte staże, nabyte kwalifikacje, dorobek naukowy itp., 
 •     listy wynalazków, patentów, opracowań wdrożeniowych
 •     oświadczenie w treści CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883). 

INFORMACJE DODATKOWE 

Prosimy o dopisanie do zgłoszenia klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i realizacji projektu (art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)” oraz “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu rekrutacyjnym w celach rekrutacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.” 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi Kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: marlena.zendelek@zut.edu.pl , rafal.pelka@zut.edu.pl

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie www.wtiich.zut.edu.pl