Informacje o studiach doktoranckich na WTiICh

Studia doktoranckie zostały uruchomione na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej w roku akademickim 1992/1993. Prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w dziedzinie – nauki techniczne i w dyscyplinach naukowych: 

  • Technologia Chemiczna
  • Inżynieria Chemiczna i Procesowa.

Uczestnicy stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich mają prawo do pomocy materialnej ze środków budżetowych państwa w formie: 

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium za wyniki w nauce,
  • stypendium na wyżywienie,
  • stypendium mieszkaniowego,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogi.

Uczestnicy studiów stacjonarnych oprócz wymienionych form pomocy materialnej mogą ubiegać się o stypendium doktoranckie. Zamiejscowi uczestnicy studiów stacjonarnych mogą ubiegać się o zakwaterowanie w Hotelu Asystenckim lub Domu Studenckim.

Uczestnicy studiów niestacjonarnych otrzymują wynagrodzenia w swoich macierzystych zakładach pracy. Studia niestacjonarne są studiami odpłatnymi.

W trakcie trwania studiów uczestnicy przechodzą obowiązkowy kurs kształcenia (wykłady, seminaria, zajęcia laboratoryjne) w systemie ośmiu zjazdów w semestrze. Program studiów doktoranckich stanowi uzupełnienie wiedzy ze studiów magisterskich o najnowsze osiągnięcia z zakresu chemii, technologii i inżynierii chemicznej z uzupełnieniem wiadomości z zakresu ekonomii i zarządzania oraz języka angielskiego. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli akademickich ZUT i innych uczelni Szczecina, z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury naukowej i oprogramowania komputerowego, co gwarantuje odpowiedni poziom kształcenia.

Absolwenci studiów doktoranckich, ze stopniem naukowym doktora w jednej z podanych wyżej dyscyplin, znajdują zatrudnienie jako pracownicy naukowi na wyższych uczelniach, w instytutach naukowo-badawczych oraz placówkach badawczo–rozwojowych zakładów przemysłowych. Uniwersalne i wszechstronne wykształcenie ułatwia im znalezienie pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach przemysłowych różnych branż.