Egzaminy z języka angielskiego w przewodach doktorskich

Egzaminy doktorskie z języka obcego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Terminy egzaminów doktorskich z języka angielskiego w roku akademickim 2022/2023, semestr zimowy:

  • 15 listopada 2022 r.
  • 6 grudnia 2022 r. - Uwaga zmiana terminu!
  • 24 stycznia 2023 r.

U kierownika dziekanatu WTiICh można sprawdzić, jaki skład komisji egzaminacyjnej obowiązuje w danym przewodzie doktorskim.

W związku z zapisami § 11 ust. 2 pkt. 2 uchwały nr 113 Senatu ZUT z 23.09.2019 r. (z późn. zm.), do egzaminu doktorskiego z języka obcego podejść mogą także doktoranci ze studiów doktoranckich, którzy mają postępowania o nadanie stopnia doktora wszczęte już według nowych przepisów. W tym celu konieczne jest złożenie pisma do Przewodniczącej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna  z wnioskiem o wyznaczenie Komisji egzaminacyjnej. Podejście do egzaminu możliwe jest po powołaniu przez Senat ZUT Komisji egzaminacyjnej dla danego Doktoranta.

Egzaminy doktorskie przeprowadzane są obecnie w trybie zdalnym w aplikacji MS TEAMS z ciągłym synchronicznym przekazem obrazu
i dźwięku zgodnie z
zarządzeniem nr 75 Rektora ZUT z dnia 28 maja 2020 r.

Egzamin z języka obcego przeprowadzany jest według zasad podanych na stronie Studium Języków Obcych ZUT.  

Zamiar podejścia do egzaminu należy zgłosić do kierownika dziekanatu WTiICh nie później niż 14 dni przed wybranym terminem.

Ponadto nie później niż 14 dni przed ustalonym terminem egzaminu, należy dostarczyć egzaminatorowi ze SJO (e-mailem) minimum 10 stron literatury fachowej w języku obcym z dziedziny dotyczącej pracy doktorskiej. Wymagany jest tekst oryginalny, nie tłumaczony z języka polskiego.