Katerda Chemii Organicznej i Chemii Fizycznej

Dane adresowe:

71-065 Szczecin, Al. Piastów 42,

tel. 91 449-49-71,

fax: 91 449-46-39,

e-mail: chipos@zut.edu.pl

Kierownictwo Instytutu

Kierownik Katedry
dr hab. Jacek Sośnicki prof. nadzw.

Tel: 91 449 49 71 

Tel: 91 449 47 98

e-mail: Jacek.Sosnicki@zut.edu.pl

Struktura organizacyjna

W skład Instytutu wchodzą następujące zakłady:

 • ZAKŁAD CHEMII ORGANICZNEJ
 • ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ I PODSTAW OCHRONY ŚRODOWISKA
 • ZAKŁAD ANALIZY INSTRUMENTALNEJ
 • LABORATORIUM CHEMII MATERIAŁÓW I OCHRONY ŚRODOWISKA
 • LABORATORIUM CHEMII OGÓLNEJ

Instytut Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska (IChiPOŚr) rozpoczął działalność 1 kwietnia 2000 roku po zmianie struktury organizacyjnej Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej zgodnie z Zarządzeniem nr 19 Rektora Politechniki Szczecińskiej z dnia 15 marca 2000r. Jest jednym z dwóch najmłodszych instytutów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej. Powstał w wyniku przyłączenia do istniejącego wcześniej Instytutu Chemii Podstawowej kilku mniejszych jednostek organizacyjnych tj. utworzonego na bazie Zakładu Chemii Fizycznej Instytutu Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej nowego Zakładu Chemii Fizycznej i Podstaw Ochrony Środowiska (ZChFiPOŚr), Zakładu Chemii Nieorganicznej (ZChN), powstałego z przekształcenia Katedry Chemii Nieorganicznej i utworzonego z przekształcenia Pracowni Analizy Instrumentalnej Zakładu Chemii Fizycznej Instytutu Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej nowego Zakładu Analizy Instrumentalnej (ZAI). Obok wymienionych zakładów w skład nowo powstałego instytutu wchodziły także istniejące wówczas zakłady Instytutu Chemii Podstawowej tj. Zakład Chemii Organicznej (ZChO), Zakład Chemii Ogólnej (ZChOgólnej) i Zakład Chemii Analitycznej (ZChA).

Pierwszym Dyrektorem Instytutu został prof. dr hab. inż. Jerzy Straszko a jego zastępcą dr hab. inż. Maria Kurzawa, prof. PS.

Zadania dydaktyczne

W Instytucie Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów wszystkich kierunków studiów realizowanych na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz dla studentów niektórych kierunków prowadzonych na innych wydziałach ZUT. Zgodnie z profilem i zadaniami IChiPOŚr wszyscy studenci studiujący na WTiICh zdobywają tu wiedzę z zakresu chemii organicznej (ZChO) i chemii fizycznej (ZChFiPOŚr). Prowadzone są tutaj także różne inne zajęcia dla studentów na różnych poziomach kształcenia, od pierwszego do ostatniego roku studiów, w tym także prace dyplomowe. W Instytucie wykonują swoje prace dyplomowe głównie studenci specjalności: Analityka w Ochronie Środowiska i Procesy i Aparaty w Ochronie Środowiska na kierunku Ochrona Środowiska. Rokrocznie Instytut promuje ok. 30 dyplomantów.

Laboratorium Chemii Ogólnej

Prowadzone są zajęcia dydaktyczne na poszczególnych kierunkach studiów z następujących przedmiotów.

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Wydział Mechaniczny)
 • Chemia (wykłady, ćwiczenia, laboratorium)
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział. Informatyki)
 • Chemia (wykłady, ćwiczenia)
Kierunek: Budownictwo (Wydział Budownictwa i Architektury)
 • Chemia budowlana (wykłady, laboratorium)
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa
 • Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój (wykłady)
Kierunek: Fizyka techniczna (Wydział Elektryczny)
 • Chemia (wykłady, ćwiczenia)
Kierunek: Budownictwo (Wydział Budownictwa i Architektury) – studia niestacjonarne II stopnia
 • Chemia budowlana (wykłady, ćwiczenia)
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli
 • Chemia organiczna (wykłady, ćwiczenia)
 • Eksperymenty szkolne (wykłady, laboratorium)
 • Metody spektroskopowe (wykłady, laboratorium)

Zajęcia dydaktyczne dla studentów innych wydziałów ZUT są prowadzone okresowo, na zlecenie tych wydziałów.

Zakład Chemii Organicznej

W zakładzie prowadzone są zajęcia dydaktyczne na poszczególnych kierunkach studiów z następujących przedmiotów.

Kierunek: Technologia Chemiczna
 • Chemia organiczna (wykłady, ćwiczenia, laboratorium)
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa
 • Chemia organiczna (wykłady, ćwiczenia, laboratorium)
 • Inżynieria reaktorów chemicznych (laboratorium)
Kierunek: Ochrona Środowiska
 • Chemia organiczna (wykłady, ćwiczenia, laboratorium)
 

Zakład Chemii Fizycznej i Podstaw Ochrony Środowiska

W zakładzie prowadzone są zajęcia dydaktyczne na poszczególnych kierunkach studiów i specjalnościach z następujących przedmiotów.

Kierunek: Technologia Chemiczna
 • Chemia fizyczna (wykłady, ćwiczenia, laboratorium)
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa
 • Chemia fizyczna (wykłady, ćwiczenia, laboratorium)
 • Inżynieria reaktorów chemicznych (laboratorium)
Kierunek: Ochrona Środowiska
 • Chemia fizyczna (wykłady, ćwiczenia, laboratorium)
 • Ocena oddziaływania na środowisko (ćwiczenia)
 • Toksykologia (wykłady, ćwiczenia)
 • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój (wykłady, ćwiczenia)
 • Katastrofy ekologiczne (wykłady, ćwiczenia)
 • Statystyka matematyczna
 • Sieci neuronowe i aplikacje sztucznej inteligencji
 • Analiza instrumentalna - spektrometria płomieniowa (laboratorium)
Specjalność: Procesy i aparaty w ochronie środowiska
 • Procesy reaktorowe (wykłady, ćwiczenia, laboratorium)
 • Laboratorium dyplomowe
Specjalność: Analityka w ochronie środowiska
 • Organizacja pomiarów i statystyczne opracowanie wyników (wykłady, laboratorium)
 • Laboratorium dyplomowe

Zakład Analizy Instrumentalnej

W zakładzie prowadzone są zajęcia dydaktyczne na poszczególnych kierunkach studiów i specjalnościach z następujących przedmiotów.

Kierunek: Ochrona Środowiska
 • Analiza instrumentalna (wykłady, laboratorium)
 • Podstawy biochemii
Specjalność: Analityka w ochronie środowiska
 • Podstawy metod analitycznych (wykłady)
 • Metody spektroskopowe (wykłady, laboratorium)
 • Laboratorium dyplomowe