Instytut Technologii Chemicznej Organicznej

Dane adresowe:

70-322 Szczecin, ul. Pułaskiego 10

tel. 91 449 42 20,

fax: 91 449 43 65,

e-mail: itcho@zut.edu.pl

Kierownictwo Instytutu

Dyrektor

dr hab. inż. Ewa Janus

tel. 91 449 45 84

e-mail: Ewa.Janus@zut.edu.pl

Zastępca dyrektora

dr inż. Grzegorz Lewandowski

tel. 91 449 48 91

e-mail: Grzegorz.Lewandowski@zut.edu.pl

Struktura organizacyjna

 • Zakład Technologii Chemicznej Organicznej
 • Zakład Syntezy Organicznej i Technologii Leków

  • Laboratorium Utylizacji Odpadów Przemysłu Organicznego

 • Laboratorium Klejów i Materiałów Samoprzylepnych
 • Laboratorium Towaroznawstwa Żywności
 • Laboratorium Oceny Towaroznawczej Artykułów Małotonażowych
 • Laboratorium kontroli jakości produktów organicznych
 • Laboratorium produktów bioorganicznych

Zadania dydaktyczne

Kierunek: Technologia chemiczna

Wykłady i ćwiczenia z przedmiotów:

 • Chemia do wyboru (organiczna),
 • Środki uszlachetniające w technologii chemicznej,
 • Technologia syntezy monomerów,
 • Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia, Technologia chemiczna - surowce przemysłowe syntezy chemicznej,
 • Utylizacja odpadów i technologie bezodpadowe,
 • Projekt technologiczny,
 • Technologia chemiczna - procesy przemysłu syntezy chemicznej organicznej,
 • Inżyniera innowacji technologicznych,
 • Technologia barwników i półproduktów,
 • Biochemia i związki biologicznie aktywne,
 • Biostereochemia,
 • Technologia leków.
Kierunek: Ochrona środowiska

Wykłady i ćwiczenia z przedmiotów:

 • Zagrożenia ekologiczne i bezpieczeństwo pracy,
 • Biorozkładalne produkty przemysłowe,
 • Analiza zanieczyszczeń gleby,
 • Ekologiczne podstawy projektowania przemysłowego,
 • Technologia zagospodarowania odpadów i recykling,
 • Technologia ochrony powietrza i oczyszczanie gazów przemysłowych,
 • Technologie bezodpadowe,
 • Monitoring środowiska,
 • Projekt technologiczny z ochrony środowiska,
 • Proekologiczne źródła energii,
 • Procesy przemysłowe jako źródło zanieczyszczeń, Ochrona przyrody,
 • Technologie stosowane w ochronie środowiska,
 • Metody chromatograficzne,
 • Analiza zanieczyszczeń powietrza i gazów przemysłowych,
 • Ocena toksykologiczna surowców i produktów przemysłowych.
Kierunek: Towaroznawstwo

Wykłady i ćwiczenia z przedmiotów:

 • Przedsiębiorczość,
 • Nauka o państwie,
 • Procedury celne,
 • Elementy prawa gospodarczego,
 • Towaroznawstwo kosmetyków,
 • Recykling i powtórne wykorzystanie towarów,
 • Metody analizy instrumentalnej oceny towarów,
 • Podstawy biochemii i mikrobiologii,
 • Towaroznawstwo ogólne,
 • Towaroznawstwo artykułów przemysłowych,
 • Towaroznawstwo pestycydów
 • Ekotechnologie.
Kierunek: Inżynieria chemiczna i procesowa

Wykłady i ćwiczenia z przedmiotu:

 • Technologia chemiczna.
Studium doktoranckie

Wykłady i ćwiczenia z przedmiotu:

 • Analiza instrumentalna.

Główne kierunki badań

 • Opracowywanie technologii syntezy monomerów allilowych, eterów i estrów alkoholi wielowodorotlenowych, kwasów żywicznych, polimerów allilowych.
 • Nowe procesy wytwarzania monomerów, przydatnych w produkcji poliamidów, składników polimerowych farb i klejów.
 • Procesy epoksydowania związków nienasyconych w celu wytwarzania nowych monomerów oksiranowych z innymi grupami funkcyjnymi. Procesy te są realizowane w oparciu o wodoronadtlenki organiczne lub nadtlenek wodoru w połączeniu z katalizatorami tytanowo-silikalitowymi, a także metody katalizy PTC.
 • Organiczne związki perfluorowane do zastosowań specjalnych: monomery, perfluorowane środki gaśnicze, oleofobowe wykańczanie tekstyliów, środki krwiozastępcze.
 • Metody utylizacji, unieszkodliwiania, przechowywania odpadów i substancji szkodliwych dla środowiska.
 • Technologie odzyskiwania użytecznych związków organicznych ze ścieków, odgazów, odpadów z obecnie pracujących wytwórni.
 • echnologie otrzymywania nowych i znanych katalizatorów.
 • Technologie syntezy nowych monomerów oraz modernizacja istniejących technologii syntezy monomerów.
 • Opracowywanie technologii otrzymywania półproduktów i produktów farmaceutycznych ze szczególnym uwzględnieniem leków przeciwnowotworowych.
 • Syntezowanie nowych związków aktywnych biologicznie w zakresie farmakologicznym oraz środków ochrony roślin z grupy fungicydów.
 • Ocena i metody ograniczania poziomu zanieczyszczeń powietrza związkami toksycznymi.
 • Badania substancji wydzielających się z materiałów polimerowych.
 • Wyodrębnianie i opracowywanie metod analitycznych dla substancji naturalnych o potencjalnych własnościach biologicznych mających zastosowanie jako biopestycydy z materiału roślinnego.
 • Ocena wpływu adiuwantów z herbicydami na fitotoksyczność wybranych roślin i na sorpcję ksenobiotyków w środowisku glebowym.