Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

Dane adresowe:

70-322 Szczecin, ul. Pułaskiego 10

tel. 91 449 47 30, 91 449 46 94

fax: 91 449 46 86

e-mail: itn@zut.edu.pl

strona internetowa instytutu: http://www.itn.zut.edu.pl

Kierownictwo Instytutu

Dyrektor
prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski

tel. 91 449 44 74, 91 449 46 94

fax: 91 449 46 86

e-mail: amor@zut.edu.pl

Zastępca Dyrektora
prof. dr hab. inż. Barbara Grzmil

tel. 91 449 42 1, 91 449 46 94

e-mail: barbara.grzmil@zut.edu.pl

Struktura organizacyjna

INSTYTUT TECHNOLOGII CHEMICZNEJ NIEORGANICZNEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA składa się z następujących zakładów:

 • ZAKŁAD BIOTECHNOLOGII
 • ZAKŁAD NANOTECHNOLOGII
 • ZAKŁAD NOWYCH MATERIAŁÓW I KATALIZY
 • ZAKŁAD ANALIZY TECHNICZNEJ I PODSTAW TECHNOLOGII
 • ZAKŁAD TECHNOLOGII CHEMICZNEJ NIEORGANICZNEJ
 • ZAKŁAD TECHNOLOGII WODY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
 • LABORATORIUM BADANIA TOWARÓW PRZEMYSŁOWYCH

O Instytucie

Instytut jest jednym z pięciu instytutów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej.

W 1954 r mgr inż. Józef Kępiński z Politechniki Warszawskiej objął nieobsadzoną Katedrę Technologii Chemicznej Nieorganicznej powołaną w 1953 r. Po utworzeniu Politechniki Szczecińskiej 1 września 1955 nastąpił nowy etap w rozwoju Katedry Technologii Chemicznej Nieorganicznej, którą umieszczono w gmachu przy ul. Mickiewicza 66. Katedra powróciła do budynku przy ul. Pułaskiego 10 dopiero 1957 r po przeniesieniu innych jednostek z tego budynku do ich własnych siedzib. Ta Katedra stała się punktem wyjścia do budowy Instytutu w dzisiejszym kształcie.

Lata sześćdziesiąte związane są ze zmianami kadrowymi i rozwojem kadrowym wydziału i Katedry. Tytuł docenta nadała Centralna Komisja Kwalifikacyjna z-cy profesora dr inż. J. Kępińskiemu. Dr Urszula Glabisz pomyślnie zakończyła postępowanie habilitacyjne w Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu. Na początku lat siedemdziesiątych Dr Genowefa Błaszkiewicz awansowała na stanowisko docenta etatowego.

W tym czasie Katedra posiadała już własny profil badawczy i nawiązane kontaktu z przemysłem.

23 maja 1970 r minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego zmienił nazwę Wydziału Chemicznego na Wydział Technologii Chemicznej i ustanowił w jego strukturze Instytut Technologii Chemicznej. Dyrektorem został prof. ndzw. dr inż. J. Kępiński, a jednym z zastępców doc. dr hab. U. Glabisz. W strukturze tego instytutu znajdował się Zakład Technologii Nieorganicznej, którym kierowała doc. dr hab. U. Glabisz. W 1973 r w Instytucie utworzono Zakład Technologii Wody i Ochrony Środowiska, zlokalizowany na terenie Fabryki Papieru w Skolwinie, kierowany przez dr inż. Nikodema Chlubka.

Od 1 października 1979 r ponownie zmieniono nazwę wydziału na Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej.

W 1987 r z Zakładu Technologii Nieorganicznej wydzielono zespół i utworzono Zakład Podstaw Technologii Chemicznej, którego kierownikiem został doc. dr hab.inż. Kazimierz Kałucki ( od 1990 r prof. ndzw.).

Instytut Technologii Chemicznej istniał 20 lat i osiągnął znaczące sukcesy dydaktyczne, badawcze i naukowe oraz wdrożeniowe. Rozwinął się też kadrowo i stał się największym instytutem na Wydziale. W 1991 roku sytuacja dojrzała do podziału na 4 instytuty. Na bazie ITCh od 1 stycznia 1992 utworzono : Instytut Polimerów; Katedrę Włókien Chemicznych i Chemii Fizycznej Polimerów, Katedrę Technologii Organicznej oraz Instytut Technologii Nieorganicznej.

Inicjatorem powołania Instytutu był prof. dr hab. inż. K. Kałucki, który został pierwszym dyrektorem i kierował Instytutem do 2005 r., a zastępcą dr hab. inż. Walerian Arabczyk, prof. ndzw. PS. Kiedy prof. K. Kałucki został wybrany na dziekana w 1996 r., dyrektorem na kadencję został dr hab. inż. W. Arabczyk, prof. PS, a zastępcą prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski. Po wyborze Prof. W. Arabczyka na Prorektora Politechniki Szczecińskiej, dyrektorem na kadencję został wybrany dr hab. inż. R. Kaleńczuk, Prof. PS.

Instytut stanowiły 3 zakłady:

 1. Zakład Technologii Nieorganicznej - kierownik: prof. dr hab. inż. K. Kałucki
 2. Zakład Podstaw Technologii Chemicznej - kierownik: dr hab. inż. W. Arabczyk, prof. PS
 3. Zakład Technologii Wody i Ochrony Atmosfery - kierownik: prof. dr hab. inż. A. W. Morawski

W końcu lat dziewięćdziesiątych instytut rozszerzył nazwę, która pokrywała obszar zainteresowań naukowych i badawczych pracowników. Po zmianie nazwy na: Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, ustanowiono nowe zakłady, a poczynając od 1.X.2002 r. są to:

 1. Zakład Technologii Chemicznej Nieorganicznej - kierownik: prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz
 2. Zakład Nowych Materiałów i Katalizy - kierownik: prof.dr hab. inż. Walerian Arabczyk,
 3. Zakład Technologii Wody i Inżynierii Środowiska - kierownik: prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski
 4. Zakład Analizy Technicznej i Podstaw Technologii - kierownik: prof. dr hab. inż. Barbara Grzmil
 5. Zakład Biotechnologii - kierownik: prof. dr hab. inż. Maria Tomaszewska
 6. Zakład Nanotechnologii - kierownik: prof.dr hab. inż. Ryszard Kaleńczuk

Zadania dydaktyczne

W instytucie realizowano specjalność „Technologia nieorganiczna” o dwóch kierunkach dyplomowania: 1) technologia nieorganiczna; 2) technologia wody, ścieków i ochrony atmosfery na kierunku „Technologia chemiczna”. W latach o licznych rocznikach, studentom proponowano pięć kierunków dyplomowania do wyboru: 1) Procesy katalityczne i technologie katalizatorów, 2) Technologia wody i ochrona środowiska, 3) Zarządzanie i organizacja w przemyśle chemicznym i pokrewnych, 4) Technologia materiałów specjalnych i wysokiej czystości, 5) Komputerowe wspomaganie projektowe technologii chemicznej. W ostatnim okresie realizowane są tylko 3 kierunki dyplomowania: 1) Technologia chemiczna nieorganiczna, 2) Technologia materiałów specjalnych i wysokiej czystości, 3) Technologia wody i inżynierii środowiska. Na kierunku studiów „Ochrona środowiska” realizowana jest 1/3 specjalności „Technologia ochrony środowiska i materiałów ekologicznych”. Rokrocznie Instytut promuje ok. 40 dyplomantów.

W Instytucie prowadzone są specjalności na kierunku studiów TECHNOLOGIA CHEMICZNA:

 • Technologia Nieorganiczna,
 • Technologia Nowych Materiałów,
 • Technologia Wody i Inżynierii Środowiska

oraz udział w specjalności na kierunku studiów OCHRONA ŚRODOWISKA:

 • Technologie Ochrony Środowiska i Materiałów Ekologicznych.