Technologia Chemiczna

Rodzaje studiów na tym kierunku

  • studia stacjonarne I stopnia – S1 
  • studia stacjonarne II stopnia – S2 

 

Studia pierwszego stopnia

 

Absolwenci kierunku Technologia Chemiczna są przygotowani do pracy w zakładach produkcyjnych, biurach projektowych i zapleczu naukowo-badawczym przemysłu chemicznego oraz przemysłów pokrewnych. Ważne znaczenie mają nabyte w trakcie studiów umiejętności opracowywania produkcji nowych materiałów i wyrobów wraz z technologiami ich wytwarzania, a także wprowadzania nowych, niekonwencjonalnych surowców do procesów produkcji. Kształcenie na poziomie studiów pierwszego stopniaw ramach kierunku technologia chemiczna obejmuje wiedzę z zakresu technologii chemicznej nieorganicznej i organicznej oraz technologii polimerów .

Umiejętność dokonywania analiz procesów technologicznych pozwala także inżynierom chemikom technologom na przeprowadzanie optymalizacji ruchu linii produkcyjnych oraz tworzenia podstaw do intensyfikacji produkcji i modernizacji istniejących fabryk. Program studiów przygotowuje inżyniera chemika technologa do nowoczesnego traktowania zagadnień produkcji przemysłowej z uwzględnieniem racjonalnego i ekonomicznego wykorzystania surowców i energii, minimalizowania powstawania odpadów - głównie przez opracowywanie technologii bezodpadowych, ochrony środowiska naturalnego jak i ochrony przed korozją. 

Absolwent studiów pierwszego stopnia opanowuje język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i potrafi się posługiwać językiem specjalistycznym z zakresu technologii chemicznej.

Technologia chemiczna nieorganiczna

Absolwent otrzymuje przygotowanie w zakresie: podstawowych procesów przemysłu chemicznego nieorganicznego pod kątem ekonomiki danego procesu oraz ochrony środowiska naturalnego; procesów membranowych i ich wykorzystania w technologii chemicznej i ochronie środowiska, odsalania wód; procesów katalitycznych i technologii wytwarzania katalizatorów; nowych technologii produkcji materiałów specjalnego przeznaczenia; ekonomii, informatyki oraz problemów socjologicznych i relacji międzyludzkich w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Technologia chemiczna organiczna

Absolwent otrzymuje przygotowanie w zakresie: podstawowej syntezy organicznej i technologii lekkiej syntezy organicznej, a mianowicie w dziedzinie przemysłu petrochemicznego, karbochemicznego i innych przemysłów wytwarzających produkty w dużej skali jak i drobnotonażowej; chemii i technologii monomerów, środków pomocniczych, barwników, biochemii i farmaceutyków, pestycydów, problemów unieszkodliwiania odpadów przemysłu organicznego i umiejętności formulacji produktów chemicznych.

Technologia polimerów

Absolwent otrzymuje przygotowanie w zakresie: technologii tworzyw wzmocnionych, tłoczyw, biopolimerów i biomateriałów, elastomerów i włókien chemicznych; syntezy polimerów, przetwórstwa polimerów, otrzymywania tworzyw wzmocnionych oraz biopolimerów i biomateriałów, formowania włókien; oceny właściwości surowców, półproduktów, wyrobów polimerowych i biomateriałów oraz ich stosowania w praktyce; recyklingu tworzyw zużytych i odpadów tworzywowych. Nabyte wiadomości ułatwiają w przyszłości m.in. organizację prywatnych warsztatów rzemieślniczych i wytwórni.

 

Studia drugiego stopnia

 

W trakcie studiów II-go stopnia poszerzana jest wiedza specjalistyczna z zakresu wybranych zagadnień współczesnej chemii i technologii chemicznej  w zakresie wybranej specjalności. Absolwent zdobywa wiedzę niezbędną do wdrażania procesów i produktów do praktyki oraz do rozwijania technologii przy współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych, potrafi organizować pracę grupową i kierować praca zespołów.

Absolwent tych studiów jest również przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia – doktoranckich.

Studenci drugiego stopnia studiów na kierunku technologia chemiczna mają do wyboru następujące specjalności:

Biotechnologia przemysłowa

Absolwent otrzymuje przygotowanie z podstaw procesów biotechnologicznych, wykorzystywanych w inżynierii środowiska oraz do wytwarzania produktów przemysłowych i specjalnego przeznaczenia. Absolwenci uzyskają wiedzę w zakresie projektowania i kontroli procesów biotechnologicznych odpowiednią do podjęcia pracy w zakładach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego oraz biochemicznego.

powrót

Technologia Wody i Inżynierii Środowiska

Student otrzymuje bardziej specjalistyczne przygotowanie z zakresu technologii wody, oczyszczania ścieków oraz utylizacji odpadów i zanieczyszczeń, metod kontroli procesów  oraz projektowania nowych  instalacji w inżynierii środowiska oraz metod zarządzania środowiskiem. Absolwent przygotowany będzie do prowadzenia prac administracyjnych, konsultingowych, projektowych i badawczych oraz pracy w dużych i małych przedsiębiorstwach służących środowisku.

powrót

Technologia Nieorganiczna

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do wprowadzania nowych technologii i modernizacji obecnie stosowanych procesów z uwzględnieniem zasad ograniczenia ujemnego wpływu przemysłu chemicznego nieorganicznego na środowisko już u „źródła”. Studenci zapoznają się ze stosowanymi i proponowanymi najlepszymi dostępnymi technologiami związanymi z wytwarzaniem produktów nieorganicznych wielko-, średnio- i niskotonażowych (np.: materiały nanokrystaliczne), z procesami związanymi z ochroną środowiska.

powrót

Technologia Podstawowej Syntezy Organicznej

Student tej specjalności zaznajomiony jest z nowymi rozwiązaniami technologicznymi odzyskiwania użytecznych związków organicznych ze ścieków, odgazów i odpadów stałych, zagospodarowania i utylizacji odpadów, opracowywania nowych technologii mało i bezodpadowych oraz doskonalenia już istniejących. Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w przemyśle, instytutach badawczych, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania.

powrót

Technologia Środków Pomocniczych i Kosmetyków

Absolwent tej specjalności zdobywa wiedzę z dziedziny związków powierzchniowo czynnych – ich syntezy, oceny właściwości fizykochemicznych i użytkowych oraz zastosowań. Kształcenie obejmuje wybrane dziedziny nowoczesnej kosmetologii, w szczególności chemię surowców podstawowych i substancji czynnych, fizykochemię form kosmetycznych, technologie wytwarzania kosmetyków, metody analizy i standaryzacji surowców i produktów. Absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle, zarówno w pionie badawczym jak i produkcyjnym.

powrót

Technologia Leków i Pestycydów

Absolwenta tej specjalności obejmują wiedzę merytoryczną w zakresie biochemii i biostereochemii, chemii i technologii leków, pestycydów. Absolwent posiada umiejętności praktyczne w zakresie podstawowych procesów i operacji jednostkowych stosowanych w syntezie leków i pestycydów, nowoczesnych metod syntezy organicznej, analizy ilościowej i jakościowej surowców i produktów organicznych, nowoczesnych technik analizy instrumentalnej.

powrót

Biopolimery i Biomateriały

Absolwent tej specjalności dysponuje szeroką wiedzą i umiejętnościami w zakresie technologii i materiałów polimerowych, podstaw procesów biotechnologicznych, w tym mikrobiologicznych i inżynierii biomedycznej oraz zaawansowanych materiałów polimerowych (nanomateriały, biopolimery i biomateriały). Szczególną uwagę poświęca się polimerom i materiałom ulegającym biodegradacji i stosowanym w medycynie (implanty, hydrożele, materiały dla inżynierii tkankowej).

powrót

Technologia Tworzyw Sztucznych, Włókien i Elastomerów

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę z zakresu syntezy, modyfikacji i przetwarzania polimerów o różnych właściwościach, np. wodorozcieńczalnych i hydrofilowych, elastotermoplastycznych, degradowalnych i inteligentnych. Otrzymuje wiedzę i praktyczne umiejętności z technologii tworzyw sztucznych, szczególnie wzmocnionych (włóknami lub napełniaczami), materiałów powłokowych, klejów, farb, kompozytów i nanokompozytów polimerowych, żywic reaktywnych, a także z formowania włókien chemicznych oraz recyklingu i technologii powtórnego zagospodarowania odpadowych materiałów polimerowych. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do podjęcia pracy w szeroko rozumianym przemyśle tworzyw sztucznych i włókienniczym, a także będzie miał kwalifikacje do założenia własnej firmy.

powrót

Inorganic Chemical Technology

Specjalność powadzona jest w języku polskim, dodatkowo wybrane przedmioty specjalistyczne prowadzone są w języku angielskim.

Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do projektowania nowych technologii oraz rozwiązań modernizacyjnych do istniejących procesów z uwzględnieniem zasad zielonej chemii, ukierunkowanych na zmniejszenie negatywnego ich oddziaływania na środowisko bezpośrednio u "źródła" ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu chemii nieorganicznej.  Studenci zapoznają się z istniejącymi i stosowanymi technologiami oraz  technologiami będącymi w fazie badań, które są związane z wytwarzaniem produktów nieorganicznych o wysokim, średnim i niskim tonażu (np. materiały nanokrystaliczne). Studenci zdobędą również wiedzę z zakresu procesów związanych z ochroną środowiska oraz technologiami minimalizacji odpadów. Posiądą też podstawową wiedzę dotyczącą dziedziny energetyki, zarządzania jakością i bezpieczeństwa w przemyśle chemicznym oraz opanują zasady projektowania instalacji przemysłu chemicznego. Absolwent będzie dobrze przygotowany do pracy w przemyśle lub pracy badawczej, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

powrót

Technologie jądrowe

Specjalność „Technologie jądrowe” na II stopniu studiów stacjonarnych kierunku Technologia Chemiczna jest otwarta dla absolwentów I stopnia studiów technicznych. Absolwent uzyskuje stopień magistra inżyniera.
Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu technologii, chemii oraz energetyki jądrowej a także wiedzę przydatną przy obsłudze urządzeń, wykorzystujących substancje promieniotwórcze, stosowanych w przemyśle, szpitalach, ochronie środowiska, jednostkach naukowo-badawczych, reaktorach i elektrowniach jądrowych.
Będzie znał konwencjonalne i membranowe metody oczyszczania wody i ścieków powstających w technologiach jądrowych, a także zagrożenia jakie niesie ze sobą promieniowanie jonizujące i będzie umiał zastosować skuteczne środki zapobiegawcze. Będzie posługiwał się nowoczesnymi metodami badawczymi. Będzie potrafił kompetentnie wypowiadać się w dyskusji zarówno ze specjalistami, jak i przedstawicielami społeczeństwa. Będzie gotowy do ustawicznego samokształcenia, prowadzenia samodzielnych badań oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
Potencjalnymi pracodawcami mogą być firmy zajmujące się produkcją i przerobem paliwa jądrowego, operatorzy elektrowni jądrowej, instytucje rządowe, jak Ministerstwo Gospodarki, Państwowa Agencja Atomistyki, organizacje społeczne, ekologiczne, instytucje edukacyjne, media zajmujące się tematyką naukową i społeczną itd. Możliwe będzie też zatrudnienie we wszelkich instytucjach badawczych i przemysłowych wykorzystujących techniki jądrowe oraz, po dodatkowych szkoleniach, w placówkach zajmujących się medycyną nuklearną. Oprócz tego absolwent znajdzie pracę w różnych instytucjach wymagających umiejętności obliczeniowych, zaawansowanej obsługi komputera, znajomości angielskiego itp. Ponadto znajomość Prawa Atomowego i aktów wykonawczych umożliwi naszemu absolwentowi podjęcie pracy w jednostkach nadzoru jądrowego.

powrót