Ochrona Środowiska

Rodzaje studiów na tym kierunku: 

  • studia stacjonarne I stopnia – S1 
  • studia stacjonarne II stopnia – S2 
  • studia niestacjonarne I stopnia  – N1 
  • studia niestacjonarne II stopnia – N2 

Ochrona Środowiska – jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów będącym odpowiedzią na rosnące zagrożenia dla ekosystemu ziemskiego, łączącym wiedzę i doświadczenia nauk biologicznych (w szczególności ekologii), chemicznych, technicznych, rolniczych, ekonomicznych i innych.  Prowadzona na tym wydziale prezentuje problemy środowiskowe ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy środowiskiem a przemysłem, w tym przemysłem chemicznym. 

Program kształcenia zawiera przedmioty podstawowe: matematyka, fizyka, chemia, biologia i mikrobiologia oraz przedmioty kierunkowe jak np.: Ekologia i ochrony przyrody, Hydrologia, meteorologia i klimatologia, Prawo i ekonomia w ochronie środowiska, Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój, Instrumenty ochrony środowiska, Technologia w ochronie środowiska. Na drugim stopniu studiów dochodzą kolejne przedmioty kierunkowe: Ekotoksykologia, Planowanie przestrzenne, Polityka ochrony środowiska oraz zestaw przedmiotów specjalistycznych właściwych dla studiowanej specjalności.

Studia I stopnia

Absolwent studiów I stopnia posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych. Rozumie i umie analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Zna podstawowe zagadnienia technologiczne i rolnicze istotne dla ochrony środowiska oraz kieruje się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, placówkach służby zdrowia, administracji oraz szkolnictwie (po uzupełnieniu wykształcenia na specjalistycznych kursach pedagogicznych). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia II stopnia

Oferowane są one absolwentom studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) kierunku ochrona środowiska oraz pokrewnych kierunków technicznych i chemicznych w zakresie trzech dalej przedstawionych specjalności.

Procesy i Aparaty w Ochronie Środowiska

Absolwent specjalności posiada pogłębioną wiedzę na temat procesów i urządzeń służących do ograniczania emisji substancji szkodliwych, minimalizacji strat energii w obiektach technologicznych oraz do oczyszczania strumieni odlotowych z tych obiektów. Poznaje również wachlarz procesów, począwszy od procesów absorpcji i adsorpcji, poprzez procesy membranowe, aż po procesy reaktorowe i bioreaktorowe. Wiedza specjalistyczna jest podbudowana wiedzą ogólną, dotyczącą zagrożeń dla środowiska, rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i monitoringu tych zjawisk oraz regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska. Wiedza absolwenta powinna być przydatna zarówno na etapie projektowania nowych obiektów technologicznych, jak i w czasie eksploatacji obiektów istniejących.

powrót

Analityka w Ochronie Środowiska

Absolwent specjalności, poza wiedzą ogólną otrzymuje również przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie nowoczesnych metod analitycznych oraz komputerowego przetwarzania danych. Posiada szczegółową wiedzę z zakresu metod chromatograficznych, spektrofotometrycznych, elektrochemicznych i rentgenowskich. Jego wiedza obejmuje również znajomość odorymetrii i dezodoryzacji gazów przemysłowych. Swoją wiedzę z zakresu metod analitycznych absolwent potrafi wykorzystać w badaniach zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. Potrafi również dokonać oceny surowców i produktów przemysłowych. Dysponuje również wiedzą na temat pobierania i przygotowania próbek środowiskowych do analizy. Absolwent tej specjalności przygotowany jest do rozwiązywania różnych problemów z zakresu analityki, dostarczającej podstawowych informacji koniecznych przy podejmowaniu wszelkich działań w ochronie i kształtowaniu środowiska.

powrót

Technologie Ochrony Środowiska i Materiałów Ekologicznych

W porównaniu z kończącymi studiami I stopnia, absolwent tej specjalności posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu: ograniczania uciążliwych i szkodliwych dla środowiska oddziaływań związanych z funkcjonowaniem społeczności ludzkich poprzez optymalne zarządzanie gospodarką komunalną oraz procesami produkcji przemysłowej i rolnej; technologii bezodpadowych jako kierunku restrukturyzacji i modernizacji przemysłu; ograniczania zrzutów odpadów uciążliwych i szkodliwych dla środowiska „u źródła” lub poprzez oczyszczanie strumieni na końcu procesu produkcyjnego (gazy odlotowe, ścieki); unieszkodliwiania i wykorzystywania odpadów oraz odzysku zawartych w nich składników; oczyszczania zanieczyszczonych elementów środowiska, np. wód, gleb i powietrza. Absolwent pozyskuje również znajomość optymalizacji, sterowania systemami, symulacji i projektowania procesów technologicznych z zakresu ochrony środowiska. Absolwent tej specjalności zna stosowane i proponowane najlepsze dostępne technologie związane z wytwarzaniem produktów nieorganicznych wielko-, średnio- i niskotonażowych (np.: materiały nanokrystaliczne stosowane w ochronie środowiska), procesy związane z ochroną środowiska oraz technologie minimalizacji odpadów i zanieczyszczeń.

powrót

Formy zajęć na wszystkich specjalnościach są tak dobrane, by powiększać umiejętności samodzielnego rozwiązywania przez studentów problemów pojawiających się w trakcie wykonywania pracy zawodowej w przemyśle, administracji, handlu i innych obszarach aktywności społeczno-gospodarczej. Absolwent przygotowany jest do prowadzenia prac administracyjnych, konsultingowych, projektowych i badawczych. Uniwersalne przygotowanie umożliwia absolwentowi podjęcie pracy na wielu stanowiskach, także menedżerskich, w dużych i małych przedsiębiorstwach, instytucjach zintegrowanego zarządzania i ochrony środowiska, organach administracji państwowej i samorządowej, placówkach naukowo-badawczych oraz w szkolnictwie różnych szczebli (po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego). W trakcie studiów absolwent uzyskuje też przygotowanie do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).