Chemia

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zaprasza maturzystów oraz absolwentów studiów I stopnia na nowy kierunek studiów

CHEMIA

w obszarze nauk ścisłych w specjalnościach:

 • Chemia Bioorganiczna
 • Chemia Ogólna i Analityka Chemiczna
Rodzaje studiów na tym kierunku
 • Studia I stopnia - 7 semestrów - inż.
 • Studia II stopnia - 3 semestry - mgr inż.
Rekrutacja na rok akademicki 2014/2015
 • Stopień I od 26 maja 2014 r.
 • Stopień II od 26 maja 2014 r. i 7 stycznia 2015 r.
Studia stopnia pierwszego

Absolwenci studiów stopnia pierwszego kierunek Chemia posiadają ogólną wiedzę z zakresu chemii i dyscyplin pokrewnych, w tym biochemii, jak również podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych. Absolwenci posiadają umiejętność obsługi komputera i zastosowania podstawowych programów użytkowych. Znają język angielski lub inny obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Ponadto posiadają poszerzoną wiedzę chemiczną w zakresie wybranej specjalności studiów. Posiadaną wiedzę potrafią wykorzystywać w praktyce dla realizacji zadań natury chemicznej i pokrewnych, w tym zadań inżynierskich, potrafią komunikować się z otoczeniem i funkcjonować w społeczeństwie. W szczególności potrafią rozwiązywać nieskomplikowane problemy występujące w przemyśle i laboratoriach, potrafią projektować procesy otrzymywania i kontroli niezłożonych produktów chemicznych, potrafią analizować skład chemiczny i właściwości fizykochemiczne materiałów oraz oznaczać zanieczyszczenia środowiska i różnorodnych substancji, np. leków, pestycydów, pigmentów i barwników, materiałów budowlanych, materiałów pochodzenia biologicznego itd. Ponadto posiadają wiedzę i elementarne umiejętności niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Twoja przyszłość

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą podjąć pracę w:

 • Zakładach przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego itp.
 • Laboratoriach kryminalistycznych
 • Nowoczesnych laboratoriach analitycznych
 • Przemyśle związków biologicznie aktywnych
 • Przemyśle materiałów biokompatybilnych (np. implanty)
 • Przemyśle materiałów ceramicznych i budowlanych
 • Przemyśle nawozów sztucznych

Mogą także kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na kierunku chemia lub pokrewnych oraz na studiach podyplomowych. Są też przygotowani do ustawicznego podnoszenia kompetencji zawodowych w procesie samokształcenia.

Przykładowe przedmioty
 • chemia analityczna
 • chemia ogólna
 • chemia nieorganiczna
 • chemia organiczna
 • chemia fizyczna
 • fizyka
 • matematyka
 • technologie informacyjne
 • język obcy
 • ekonomia i zarządzanie
Specjalność: Chemia bioorganiczna

Absolwent studiów I stopnia  ma ogólną wiedzę w zakresie chemii, stereochemii i biochemii oraz poszerzoną wiedzę z zakresu chemii organicznej i bioorganicznej. Zna nowoczesne metody syntezy organicznej, chemię produktów naturalnych, chemię bioaktywnych związków heterocycklicznych oraz metody i techniki analizy tych produktów, w tym analizy śladowej. Ma wiedzę związaną z projektowaniem związków biologicznie aktywnych oraz podstawowe wiadomości dotyczące chemii leków, kosmetyków i barwników.

Absolwent potrafi analizować podstawowe problemy z zakresu chemii organicznej i bioorganicznej oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody oraz wyciągać wynikające z nich wnioski. Zdobytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne potrafi zastosować w praktyce do rozwiązywania podstawowych zagadnień związanych z otrzymywaniem i analizą produktów bioorganicznych.

Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu w pracy laboratoryjnej absolwent jest dobrze przygotowany do pracy przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych, jak np. farmaceutyczny, tworzyw sztucznych, kosmetyczny oraz w laboratoriach badawczych i analitycznych: przemysłowych, farmaceutycznych i sanitarno-epidemiologicznych.

Przykładowe przedmioty dla specjalności chemia bioorganiczna
 • chemia bioorganiczna
 • chemia produktów naturalnych
 • chemia kosmetyków
 • chemia barwników
Specjalność: Chemia ogólna i analityka chemiczna

Absolwent studiów I stopnia  posiada ogólną wiedzę w zakresie chemii oraz pogłębioną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej i analityki chemicznej. Absolwent potrafi analizować podstawowe problemy z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody oraz wyciągać wynikające z nich wnioski. Zdobytą wiedzę teoretyczną potrafi zastosować w praktyce do rozwiązywania podstawowych zagadnień analitycznych. Zna główne techniki stosowane w analizie chemicznej oraz potrafi je zastosować w praktyce laboratoryjnej. Absolwent posiada umiejętność obsługi komputera i zastosowania podstawowych programów użytkowych, które potrafi wykorzystać w pracy w laboratorium chemicznym do przeprowadzenia obliczeń oraz do oceny poprawności uzyskanych wyników.

Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu w pracy laboratoryjnej Absolwent jest dobrze przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych jak i analitycznych: przemysłowych, ochrony środowiska, kryminalistycznych, farmaceutycznych i sanitarno-epidemiologicznych. Posługuje się językiem angielskim lub innym obcym w stopniu umożliwiającym korzystanie z baz danych i wyszukanie potrzebnych informacji w literaturze fachowej z zakresu chemii i analityki chemicznej.

Przykładowe przedmioty dla specjalności chemia ogólna i analityczna
 • analiza chemiczna w kryminalistyce
 • materiały ceramiczne
 • metody chromatograficzne
Studia stopnia drugiego

Studia drugiego stopnia, kierunek Chemia są dostępne dla absolwentów studiów stopnia I kierunków leżących w obszarze nauk ścisłych i technicznych bez konieczności zaliczenia testów kompetencyjnych.

W porównaniu z absolwentami studiów stopnia I kierunku Chemia, absolwenci studiów stopnia drugiego posiadają poszerzoną wiedzę ogólną z zakresu chemii i dyscyplin pokrewnych, w tym biochemii, jak również pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych. Znają współczesne koncepcje i teorie chemiczne i ich znaczenie dla rozwoju nauk ścisłych. Posiadają wiedzę teoretyczną niezbędną do zrozumienia i opisu zjawisk fizycznych i chemicznych o wysokim poziomie złożoności, posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu metod eksperymentalnych i numerycznych. Znają teoretyczne podstawy funkcjonowania aparatury pomiarowej stosowanej w badaniach chemicznych oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące zarówno w laboratoriach badawczych jak i przemyśle. w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym. Absolwenci posiadają umiejętność obsługi komputera oraz stosowania podstawowych i specjalistycznych programów użytkowych. Znają język angielski lub inny obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Ponadto posiadają poszerzoną wiedzę chemiczną w zakresie wybranej specjalności studiów. Posiadaną wiedzę potrafią wykorzystywać w praktyce dla realizacji złożonych zadań natury chemicznej i pokrewnych, w tym zadań inżynierskich, potrafią efektywnie komunikować się z otoczeniem i funkcjonować w społeczeństwie. W szczególności potrafią rozwiązywać złożone problemy występujące w przemyśle i laboratoriach, potrafią projektować procesy otrzymywania i kontroli różnorodnych produktów chemicznych, potrafią wykonywać nieskomplikowaną działalność badawczo-rozwojową, potrafią analizować skład chemiczny i właściwości fizykochemiczne materiałów oraz oznaczać zanieczyszczenia środowiska i różnorodnych substancji, np. leków, pestycydów, pigmentów i barwników, materiałów budowlanych, materiałów pochodzenia biologicznego itd. Ponadto posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Twoja przyszłość

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą podjąć pracę w:

 • Zakładach przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego itp.
 • Laboratoriach kryminalistycznych
 • Nowoczesnych laboratoriach analitycznych
 • Przemyśle związków biologicznie aktywnych
 • Przemyśle materiałów biokompatybilnych (np. implanty)
 • Przemyśle materiałów ceramicznych i budowlanych
 • Przemyśle nawozów sztucznych
 • Placówkach naukowo-badawczych

Mogą także kontynuować kształcenie na studiach III stopnia (doktoranckich) oraz na studiach podyplomowych. Są też przygotowani do ustawicznego podnoszenia kompetencji zawodowych w procesie samokształcenia.

Specjalność: Chemia bioorganiczna

Absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę w zakresie chemii oraz zaawansowaną wiedzę z zakresu chemii bioorganicznej i specjalistycznej analityki chemicznej. Potrafi planować i wykonywać złożone syntezy związków biologicznie aktywnych i biologicznie kompatybilnych, suplementów diety, składników kosmetyków oraz analizować produkty i interpretować wyniki. Ponadto, w sposób jasny potrafi przedstawiać wyniki badań i opracowań literaturowych. Wykazuje chęć dalszego uczenia się i samokształcenia. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz placówkach naukowo-badawczych i diagnostycznych. Absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą potrafiącym sprostać wyzwaniom rynku w zakresie wdrażania nowych metod wytwarzania preparatów o wysokiej czystości przeznaczonych na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego czy spożywczego.

Specjalność: Chemia ogólna i analityka chemiczna

Absolwent studiów II stopnia posiada ogólną wiedzę w zakresie chemii oraz zaawansowaną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej i analityki chemicznej. Absolwent potrafi planować i wykonywać złożone syntezy i materiałów nieorganicznych o potencjalnym zastosowaniu jako: katalizatory, pigmenty nieorganiczne, materiały elektrodowe, luminofory oraz materiały laserowe oraz planować i przeprowadzać badania ich właściwości fizykochemicznych, a także analizować i interpretować uzyskane wyniki. Potrafi w sposób krytyczny ocenić uzyskane wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych. Ponadto, w sposób zaawansowany potrafi przedstawiać wyniki badań i opracowań literaturowych. Wykazuje chęć dalszego uczenia się i samokształcenia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych, laboratoriach przemysłowych, zajmujących się analityką chemiczną, a także w placówkach naukowo-badawczych. Po ukończeniu studiów II stopnia Absolwent może podjąć studia III stopnia (doktoranckie) na kierunkach chemicznych lub kierunkach pokrewnych.

Kontakt

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
al. Piastów 42
71-065 Szczecin
e-mail: wtiich@zut.edu.pl
tel. 91 449 49 64
fax: 91 449 46 36

Decyzja o nadaniu uprawnień do prowadzenia studiów na kierunku Chemia

Do pobrania
Decyzja
Plany
Sylabusy
Macierze