Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

 Na tym kierunku poznasz aparaturę stosowana w procesach produkcyjnych substancji chemicznych. Dowiesz się jak konstruować reaktory, mieszalniki, dobierać odpowiednio urządzenia. Nauczysz się projektować instalacje do oczyszczania gazów i ścieków w celu ochrony środowiska. Będziesz potrafił sterować procesami chemicznymi dzięki zastosowaniu systemów informatycznych.

Studia I stopnia:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

 Kryteria kwalifikacji:

Ranking ustalony na podstawie wyników egzaminów maturalnych, obejmuje: język polski, język obcy nowożytny, matematykę lub chemię lub fizykę  oraz przedmiot wskazany przez kandydata.

Studia II stopnia:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

 Kryteria kwalifikacji:

obszar nauk technicznych
studia stacjonarne/semestr zimowy i letni, studia niestacjonarne/semestr zimowy

 1. Kandydaci na studia drugiego stopnia KIERUNKU INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA  winni legitymować się tytułem inżyniera tego samego albo innego kierunku studiów.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 4. Dla kandydatów – absolwentów  innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3).
 5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w zakresie ustalonym przez radę wydziału oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu  kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich lub magisterskich po kierunkach:

 • automatyka i robotyka, biotechnologia, biotechnologia środowiska, chemia, chemia budowlana, chemia informatyczna, chemia techniczna, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, nanotechnologia, ochrona środowiska,  papiernictwo i poligrafia, technologia chemiczna, technologia drewna,  towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji

Absolwenci innych kierunków studiów  niż wymienione powyżej  przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego

 • wiedza ogólna z zakresu przedmiotów podstawowych takich jak matematyka, fizyka lub chemia niezbędna do rozwiązywania podstawowych problemów inżynierskich,
 • wiedza do rozwiązywania pozatechnicznych problemów działalności inżynierskiej,
 • wiedza z informatyki, grafiki komputerowej, automatyki, techniki pomiarowej oraz procesów i aparatów stosowanych w ochronie środowiska,
 • podstawowa wiedza z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej.

  Studia II stopnia, stacjonarne,
Studia II stopnia, niestacjonarne,

przykładowe specjalności:

 • informatyka procesowa - Studenci otrzymują poszerzoną wiedzę z zakresu zastosowań komputerów do modelowania procesów i wykorzystywania tych modeli do rozwiązywania problemów związanych z optymalnym projektowaniem aparatów i urządzeń procesowych, analizą ich działania i efektywną eksploatacją.
 • inżynieria bioprocesowa - Studenci poznają głębiej aspekty biologiczne bioprocesów, ich sprzężenia z aspektami technicznymi i możliwości zastosowania bioprocesów w przemyśle i w ochronie środowiska.
 • inżynieria procesowa - Studenci pogłębiają wiedzę z zakresu projektowania i eksploatacji wybranych procesów i aparatów szeroko stosowanych w wielu gałęziach przemysłu zajmujących się przetwarzaniem materii i energii.
 • inżynieria procesów w technologiach przetwórczych - Absolwenci tej specjalności posiadają dodatkową wiedzę z zakresu dobrych praktyk wytwarzania, zarządzania produktem, kompleksowego zarządzania jakością, prawa normalizacyjnego i patentowego.
 • inżynieria procesów ekoenergetyki - Student nabywa umiejętności dokonywania oceny technicznej, środowiskowej i ekonomicznej energochłonnych procesów przetwórczych stosowanych w jednostkach gospodarczych różnej skali. W swej działalności zawodowej absolwent będzie potrafił uwzględniać aspekty ochrony środowiska i gospodarki zrównoważonej z wykorzystaniem energooszczędnych technologii i alternatywnych źródeł energii.
 • inżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu - Procesy związane z wydobyciem, przeróbką, transportem, oczyszczaniem i magazynowaniem ropy i gazu
 • procesy i urządzenia w ochronie środowiska - Studenci zapoznają się szerzej z metodami zapobiegania zanieczyszczeniu atmosfery, wody i gleby, zarówno poprzez działania minimalizujące wytwarzanie zanieczyszczeń, jak i ich usuwanie.
 • inżynieria procesów wytwarzania olefin - Studenci pogłębiają wiedzę z zakresu projektowania i eksploatacji procesów i aparatów szeroko stosowanych w wielu gałęziach przemysłu, a w szczególności z zakresu inżynierii procesów wytwarzania olefin.
 • eksploatacja instalacji przemysłu petrochemicznego – Studenci pogłębiają wiedzę z zakresu fizykochemii ropy naftowej oraz produktów petrochemicznych, ze szczególnym naciskiem na kompleksową przeróbkę ropy naftowej i gazu. Zapoznają się ze specyfiką sterowania procesami technologicznymi, zasadą działania aparatów i urządzeń przemysłu petrochemicznego, a także z procesami korozyjnymi zachodzącymi na instalacji petrochemicznej.

 

 Ocena programowa na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa