Chemia

 

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zaprasza maturzystów oraz absolwentów studiów I stopnia na nowy kierunek studiów

CHEMIA

w obszarze nauk ścisłych w specjalnościach:

 • Chemia Bioorganiczna
 • Chemia Ogólna i Analityka Chemiczna
Rodzaje studiów na tym kierunku
 • Studia I stopnia - 7 semestrów - inż.
Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020
 • Stopień I od 20 maja 2019 r.
Studia stopnia pierwszego

Absolwenci studiów stopnia pierwszego kierunek Chemia posiadają ogólną wiedzę z zakresu chemii i dyscyplin pokrewnych, w tym biochemii, jak również podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych. Absolwenci posiadają umiejętność obsługi komputera i zastosowania podstawowych programów użytkowych. Znają język angielski lub inny obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Ponadto posiadają poszerzoną wiedzę chemiczną w zakresie wybranej specjalności studiów. Posiadaną wiedzę potrafią wykorzystywać w praktyce dla realizacji zadań natury chemicznej i pokrewnych, w tym zadań inżynierskich, potrafią komunikować się z otoczeniem i funkcjonować w społeczeństwie. W szczególności potrafią rozwiązywać nieskomplikowane problemy występujące w przemyśle i laboratoriach, potrafią projektować procesy otrzymywania i kontroli niezłożonych produktów chemicznych, potrafią analizować skład chemiczny i właściwości fizykochemiczne materiałów oraz oznaczać zanieczyszczenia środowiska i różnorodnych substancji, np. leków, pestycydów, pigmentów i barwników, materiałów budowlanych, materiałów pochodzenia biologicznego itd. Ponadto posiadają wiedzę i elementarne umiejętności niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Twoja przyszłość

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą podjąć pracę w:

 • Zakładach przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego itp.
 • Laboratoriach kryminalistycznych
 • Nowoczesnych laboratoriach analitycznych
 • Przemyśle związków biologicznie aktywnych
 • Przemyśle materiałów biokompatybilnych (np. implanty)
 • Przemyśle materiałów ceramicznych i budowlanych
 • Przemyśle nawozów sztucznych

Mogą także kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na kierunku chemia lub pokrewnych oraz na studiach podyplomowych. Są też przygotowani do ustawicznego podnoszenia kompetencji zawodowych w procesie samokształcenia.

Przykładowe przedmioty
 • chemia analityczna
 • chemia ogólna
 • chemia nieorganiczna
 • chemia organiczna
 • chemia fizyczna
 • fizyka
 • matematyka
 • technologie informacyjne
 • język obcy
 • ekonomia i zarządzanie
Specjalność: Chemia bioorganiczna

Absolwent studiów I stopnia  ma ogólną wiedzę w zakresie chemii, stereochemii i biochemii oraz poszerzoną wiedzę z zakresu chemii organicznej i bioorganicznej. Zna nowoczesne metody syntezy organicznej, chemię produktów naturalnych, chemię bioaktywnych związków heterocycklicznych oraz metody i techniki analizy tych produktów, w tym analizy śladowej. Ma wiedzę związaną z projektowaniem związków biologicznie aktywnych oraz podstawowe wiadomości dotyczące chemii leków, kosmetyków i barwników.

Absolwent potrafi analizować podstawowe problemy z zakresu chemii organicznej i bioorganicznej oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody oraz wyciągać wynikające z nich wnioski. Zdobytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne potrafi zastosować w praktyce do rozwiązywania podstawowych zagadnień związanych z otrzymywaniem i analizą produktów bioorganicznych.

Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu w pracy laboratoryjnej absolwent jest dobrze przygotowany do pracy przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych, jak np. farmaceutyczny, tworzyw sztucznych, kosmetyczny oraz w laboratoriach badawczych i analitycznych: przemysłowych, farmaceutycznych i sanitarno-epidemiologicznych.

Przykładowe przedmioty dla specjalności chemia bioorganiczna
 • chemia bioorganiczna
 • chemia produktów naturalnych
 • chemia kosmetyków
 • chemia barwników
Specjalność: Chemia ogólna i analityka chemiczna

Absolwent studiów I stopnia  posiada ogólną wiedzę w zakresie chemii oraz pogłębioną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej i analityki chemicznej. Absolwent potrafi analizować podstawowe problemy z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody oraz wyciągać wynikające z nich wnioski. Zdobytą wiedzę teoretyczną potrafi zastosować w praktyce do rozwiązywania podstawowych zagadnień analitycznych. Zna główne techniki stosowane w analizie chemicznej oraz potrafi je zastosować w praktyce laboratoryjnej. Absolwent posiada umiejętność obsługi komputera i zastosowania podstawowych programów użytkowych, które potrafi wykorzystać w pracy w laboratorium chemicznym do przeprowadzenia obliczeń oraz do oceny poprawności uzyskanych wyników.

Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu w pracy laboratoryjnej Absolwent jest dobrze przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych jak i analitycznych: przemysłowych, ochrony środowiska, kryminalistycznych, farmaceutycznych i sanitarno-epidemiologicznych. Posługuje się językiem angielskim lub innym obcym w stopniu umożliwiającym korzystanie z baz danych i wyszukanie potrzebnych informacji w literaturze fachowej z zakresu chemii i analityki chemicznej.

Przykładowe przedmioty dla specjalności chemia ogólna i analityczna
 • analiza chemiczna w kryminalistyce
 • materiały ceramiczne
 • metody chromatograficzne

 

Kontakt

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
al. Piastów 42
71-065 Szczecin
e-mail: wtiich@zut.edu.pl
tel. 91 449 49 64
fax: 91 449 46 36

Decyzja o nadaniu uprawnień do prowadzenia studiów na kierunku Chemia

 

Do pobrania
Decyzja
Plany
Sylabusy