Informacje bieżące WTiICh

Konkurs na stanowisko stypendysta - student w ramach projektu OPUS realizowanego w KFN 11.10.2019 08:59

 

Stanowisko: stypendysta – student

Stypendysta będzie uczestniczył w pracach badawczych w projekcie „Funkcjonalizacja 2D disiarczku molibdenu (MoS2) jednowymiarowymi nanorurkami węglowymi do badań nad nanokompozytami opartymi na poliolefinach”, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Ewa Mijowska.

Wymagania:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące kryteria:

- są absolwentami studiów pierwszego stopnia kierunku: chemia, fizyka, technologia chemiczna, nanotechnologia lub nauki pokrewne,

- są uczestnikami studiów magisterskich w momencie podejmowania zadań w projekcie,

- posiadają doświadczenie w pracy laboratoryjnej, - posiadają predyspozycje do pracy zespołowej,

- znają język angielski w stopniu dobrym,

- dodatkową zaletą będzie doświadczenie w obsłudze zaawansowanej aparatury badawczej (TGA, SEM, TEM, AFM, RAMAN), która będzie wykorzystywana w pracach badawczych.

 

więcej informacji