Oferta kształcenia

 

Drodzy Kandydaci!

Wszystkim maturzystom radzimy, aby mieli odwagę podejmować śmiałe decyzje i mądrze zmierzyć się ze swoimi marzeniami. Podjęcie studiów jest inwestowaniem w siebie samego. Ukończenie uczelni wyższej to korzyść na całe życie. Dzięki edukacji posiądziecie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów i swobodę kształtowania własnej kariery zawodowej w różnych dziedzinach. Przez następne kilkadziesiąt lat życia zawodowego i społecznego będziecie kierować się umiejętnościami, nawykami oraz wiedzą, którą zdobędziecie studiując w najpiękniejszym okresie życia. Wszystkich zainteresowanych podjęciem nauki w szkole wyższej zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu z atrakcyjnym kierunkiem studiów na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Oferujemy nowoczesne kierunki studiów, dostosowane do potrzeb gospodarki rynkowej i europejskich standardów nauczania oraz oczekiwań kandydatów. W odróżnieniu od studiów na kierunku chemia, zagadnienia czysto chemiczne nie stanowią głównego przedmiotu zainteresowania a ich udział w programie nauczania jest znacznie zawężony. Wybierając studia na wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej możecie mieć pewność, co do ich wysokiej jakości, potwierdzonej certyfikatami Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 

Na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej prowadzone są obecnie studia na następujących kierunkach kształcenia: 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (SI):

Studia stacjonarne drugiego stopnia (SII):

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (NSI):

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (NSII):

Wszystkie prowadzone kierunki studiów posiadają akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Na wszystkich kierunkach studiów stopnia pierwszego i drugiego, proces dydaktyczny jest realizowany w systemie punktowym zgodnym z ECTS (European Credit Transfer System). Umożliwia to odbycie części studiów (zwykle 1 do 2 semestrów) na innych uczelniach w kraju lub za granicą.

Studia stacjonarne I stopnia trwają 7 semestrów (3,5 roku), niestacjonarne 8 semestrów, rozpoczynają się na początku października i kończą uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Studia II stopnia stacjonarne (trwające 3 semestry - 1,5 roku) i niestacjonarne (trwające 4 semestry - 2 lata) są kontynuacją studiów stopnia I i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Mogą je podejmować absolwenci studiów stopnia pierwszego kierunków identycznych i pokrewnych, bez względu na formę tych studiów i nominalny czas ich trwania.

Absolwenci studiów drugiego stopnia mogą kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia (4-letnie studia doktoranckie). Studia doktoranckie w zakresie technologii chemicznej oraz inżynierii chemicznej i procesowej prowadzone są dla absolwentów szkół wyższych stopnia II posiadających tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera w zakresie chemii i szeroko rozumianych dziedzin pokrewnych. 

Jeśli chcesz zapoznać się z działaniami naszych studentów zajrzyj tutaj

Informacje na temat pomocy materialnej dla studentów oraz akademików znajdziesz tutaj... 

Kandydaci na I rok studiów, zgodnie z zasadami rekrutacji, rejestrują się w Internetowym Systemie Rekrutacji a następnie wymagane dokumenty składają pok. 1A Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT - Szczecin, al. Piastów 42,

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym nie zdawał egzaminu z matematyki lub przedmiotu dodatkowego nie zostaje wykluczony w postępowaniu rekrutacyjnym. W takiej sytuacji podstawą kwalifikacji będą wyniki z języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz z przedmiotu wybranego, z którego uzyskał najlepszą ocenę na egzaminie maturalnym.