Informacje bieżące WTiICh

Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie Opus 31.07.2018 12:12

Wymagania:

1. Tytuł zawodowy magistra nauk chemicznych.
2. Wiedza z zakresu chemii fizycznej, chemii nieorganicznej, technologii nanomateriałów.
3. Udokumentowany dorobek naukowy z tematyki zbieżnej z tematem Projektu pt. „Zbadanie zależności termodynamicznych nanomateriałów przy zastosowaniu metody Potencjałem Chemicznym Programowanej Reakcji”

4. Praktyczna znajomość technik syntezy (w szczególności metodą stopową) i badań nanomateriałów.

5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
6.Chęć oraz predyspozycje do podjęcia pracy naukowej.
7. Umiejętność pracy samodzielnej, jak i w zespole

Opis zadań:

Czynna aktywność w bieżących zadaniach Projektu, w szczególności otrzymywania i charakterystyki nanometali . Interpretacja otrzymanych wyników badań.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 31 sierpnia 2018, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 3000zł zostanie przyznane na okres od 01.10.2018 r. przez max. 33 m-ce. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Dodatkowe informacje:

Konkurs na stanowisko doktorant – stypendysta będzie przeprowadzony wg wytycznych zawartych w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NCN, przez komisję konkursową powołaną przez kierownika projektu dra hab. inż. Rafała Pelka
www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf
Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail sekretarza komisji konkursowej dr inż. Ewy Ekiert: edabrowa@zut.edu.pl.
Zgłoszenia powinny zawierać:
1. Życiorys (CV)
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody
3. Informacja dotycząca publikacji naukowych wraz z listą odbytych konferencji z tytułami i autorami wystąpień, informacją o stypendiach, nagrodach i wyróżnieniach
4. List motywacyjny z opisem zainteresowań naukowych,
5. Zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego
Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się 25.09.2018r. od godz. 10:00 w budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, ul. Pułaskiego 10, pok. 210.